บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานพหลโยธิน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงาน สามารถได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารใบแนะนำตัวนักศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา มาที่ e-mail:yem.newstar.hr@gmail.com

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานพหลโยธิน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงาน สามารถได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารใบแนะนำตัวนักศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา มาที่ e-mail:yem.newstar.hr@gmail.com

คุณสมบัติ
1. มีความสนใจทางด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำว่า 2.50
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนแจ่มใส และมีใจรักการบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน พร้อมติดรูปให้เรียบร้อย
2. ใบแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร