ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินการและขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร