พิธีเปิด นิทรรศการ “Retranslation” ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พิธีเปิด นิทรรศการ “Retranslation”
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร