สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์ “ชนช้างกราฟิกปีที่ 9”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 – 4 สาขาวิชาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 • ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติงาน Graphic Design อย่างชำนาญ
 • ผู้สมัครจะต้องจับกลุ่มเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมสามารถอยู่ต่างชั้นปีและต่างสถาบันการศึกษาได้
 • ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วม และพร้อมทำกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2567 (ตามแผนดำเนินงานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก

 • ผลงานโครงการออกแบบที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการ เช่น การออกแบบแบรนด์ (Branding Design) การออกแบบสภาพแวดล้อม (Environment Graphic Design) การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging Design) การออกแบบชุดสื่อสำหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่างๆ (Graphic for Communication Design) เป็นต้น
 • ไม่อนุญาตให้นำ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโครงการออกแบบโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการใช้ AI ในผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยทันที

การสมัครและการส่งผลงาน

 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานการออกแบบมีลักษณะเป็นชุดโครงการ (Campaign)ตามรายละเอียดลักษณะผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก
 • การส่งผลงานออกแบบ ประกอบด้วย แนวความคิด และแบบร่างงานออกแบบ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ด้วยไฟล์ pdf ขนาด A4 แนวนอน โดยออกแบบ ตกแต่ง เพื่อการนำเสนอให้สวยงาม
 • ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้จำนวน 1 ผลงาน เท่านั้น
 • ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม พร้อมไฟล์ผลงาน  ทางอีเมลchonchanggraphic9@gmail.com หมดเขตรับผลงาน เวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาดำเนินการ

 • การเปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • การคัดเลือก (Audition) รอบแรก จำนวน 10 ทีม ภายในเดือนมีนาคม 2567
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2567
 • การคัดเลือก (Audition) รอบสอง จำนวน 5 ทีม ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การพิจารณาคัดเลือก

 • ผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หรือกรณีผู้สมัครในต่างจังหวัด สามารถนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ในเดือนมีนาคม 2567 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะกำหนดวัน เวลา ในการนำเสนอต่อไป
 • คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ รอบแรก จำนวน 10 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยประกาศผลการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากที่ทุกทีมนำเสนอผลงานครบถ้วน และคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น
 • เกณฑ์คะแนนการคัดเลือก ประกอบด้วย
  • ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
  • ศักยภาพด้านการออกแบบ (10 คะแนน)
  • ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ (10 คะแนน)
 • กระบวนการนำเสนอ จะมีการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ต่อไป
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2 จะดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม เชิงปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเหลือจำนวน 5 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • เพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture)
 • โทรศัพท์ 0 2209 3763 (ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร