ส่งมอบผลงานออกแบบจาก”โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนชาด จังหวัดกาฬสินธุ์”

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณคุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมารับมอบผลงานออกแบบจาก
“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนชาด จังหวัดกาฬสินธุ์”
ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากชุมชน
แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร