ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิดาลัย ฆโนทัย

Asst.Prof. Sidalai Kanothai

ศป.ม. (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

ศ.บ.(การออกแบบเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี

360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

366 104 การออกแบบเครื่องประดับ 1

366 109 การเขียนแบบและเสนอแบบเฉพาะด้านการออกแบบเครื่องประดับ

366 202 การออกแบบเครื่องประดับ 3

366 213 การออกแบบเครื่องประดับ 5

366 214 ศิลปนิพนธ์

366 215 การออกแบบถักทอและแฟชั่น

366 216 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่ง

การศึกษา

ศป.ม. (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

ศ.บ.(การออกแบบเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ศิดาลัย ฆโนทัย. (2558) บันทึกไทย [เครื่องประดับ]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ และนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ในโครงการ Design Network ASEAN: DNA ณ Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, (UiTM) มาเลเซีย วันที่ 15 กันยายน 2558.

ศิดาลัย ฆโนทัย. (2557) มงกุฎเก้า [เครื่องประดับ]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557   ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 15 กันยายน 2557.

ศิดาลัย ฆโนทัย. (2556) ด้านด้าย [เครื่องประดับ]. นิทรรศการเปิดกล่องเครื่องประดับ ครั้งที่ 5 Stay Adorn and Amnesty Bill ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556.

ศิดาลัย ฆโนทัย. (2556) พับ พับ พับ พับ พับ พับ [ผลิตภัณฑ์]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 15 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร