ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย คันธิก

Chartchay Kuntik

ค.ม.  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2558)

วท.บ. (ช่างทองหลวง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (2545)

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 9 ปี

366 102   การทำเครื่องประดับ 1

366 103   การทำเครื่องประดับ 2

366 105   งานโลหะไทยประเพณี

366 213   การออกแบบเครื่องประดับ 5

366 214   ศิลปนิพนธ์

366 225   การออกแบบเครื่องประดับเฉพาะ

การศึกษา

ค.ม.  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2558)

วท.บ. (ช่างทองหลวง)กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (2545)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ชาติชาย คันธิก. (2557)(Untitled)[เครื่องประดับ].นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 15 กันยายน 2557.

ชาติชาย คันธิก. (2556) (Untitled)[เครื่องประดับ].นิทรรศการ Stay Adorn and Amnesty Bill ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร