นางสาวนฤมล รักชื่น

นางสาวนฤมล รักชื่น

ภาระงาน

  1. งานธุรการ

1.1 งานสารบรรณ

– จัดทำหนังสือราชการ/เอกสาร/แบบฟอร์มต่าง ๆ

– แจ้งเวียน  รับ – ส่งเอกสารระหว่างภาควิชาฯ  และคณะฯ

– เก็บรวมรวมหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ

– ติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาฯ

1.2 งานการประชุม

– จัดทำวาระประชุม เชิญประชุม เตรียมเอกสารประชุม

– สรุปรายงานการประชุม

– แก้ไขรายงานการประชุม และส่งตามกำหนด

– จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ

  1. งานบริการและบริหารการศึกษา

2.1 งานบริการการศึกษา

– รวมรวม จัดเก็บและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

– จัดทำประมาณการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

– ประสานงานรายวิชา การเชิญอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระหว่างภาควิชาฯ กับคณะฯ

– ปนะสานงานและจัดทำตารางสอน

– ประสานงานการศึกษานอกสถานที่ ระหว่างภาควิชาฯ กับคณะฯ

– ประสานงานการขอใช้รถยนต์  / ห้องเรียนส่วนกลาง

2.2 งานกิจการนักศึกษา

– ติดตามผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อจัดทำ มคอ.7

– ประสานงานการปฐมนิเทศฝึกงาน จัดเตรียมและส่งเอกสารฯ แนะนำขั้นตอนและประสานงานการส่งเอกสารฝึกงาน ระหว่างนักศึกษาฝึกงานกับคณะฯ

2.3 งานสนับสนุนนโยบายและแผน

– รวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการดําเนินงานภาควิชาฯ

– จัดทําคําของบประมาณ ปรับแผนงบประมาณ

  1. งานอื่น ๆ

– โครงการต่าง ๆ ของภาควิชาฯ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร