ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง

Asst.Prof. Supitchaya Khemthong

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 102    การออกแบบ 2
362 106    โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ
362 201    การออกแบบนิเทศศิลป์ 4
362 202    การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
362 205    การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 207    โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 214    แนวคิดโฆษณา
362 216    การเขียนบทโฆษณา
362 237    การนำเสนอผลงาน
367 110     คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย
415 280    ประวัติศาสตร์กับการสร้างสื่อ

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สุพิชญา เข็มทอง. (2564). แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
[ออกแบบนิเทศศิลป์]. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. พฤษภาคม 2564.
(ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

สุพิชญา เข็มทอง. (2563). นามบัตรสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์.
[ออกแบบนิเทศศิลป์]. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. พฤศจิกายน 2563. (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

สุพิชญา เข็มทอง. (2557). ออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมและราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
[ออกแบบนิเทศศิลป์].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน
Design  Network  Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ กรุงเทพฯ,15 – 27 กันยายน 2557.

สุพิชญา เข็มทอง. (2556). ภาพประกอบและการออกแบบเลขนศิลป์ สมุดบันทึกระดับน้ำตาล “สวัสดีเบาหวาน –D4King”
[ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการ “70 ปี  แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 –27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร