อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

Pairoj Pittayamatee (Ph.D.)

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

SU  102    ศิลปากรสร้างสรรค์
360 108   ศิลปะไทยปริทัศน์
360 111    ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์
360 112    สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
362 104    การใช้สี
362 201    การออกแบบนิเทศศิลป์ 4
362 202    การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
362 203    ประวัติศาสตร์ศิลปะเปรียบเทียบเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
362 205    การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 207    โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 215    การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
362 220    การถ่ายภาพโฆษณา
362 233    จิตวิญญาณไทยในการออกแบบนิเทศศิลป์

การศึกษา

ปร.ด. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ไพโรจน์ พิทยเมธี. (2563). การออกแบบสัญลักษณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Identity Designfor
Ministryof Tourism & Sports)
[ออกแบบนิเทศศิลป์].นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย.
14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563. (30 – 33)

ไพโรจน์ พิทยเมธี. (2563). ยิ้มสยาม SiamSmile [ออกแบบนิเทศศิลป์]. Quarantine Art: OnlineExhibition.
www.facebook.com/TheQuarantineArt/ Thailand. 27 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563. (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

ไพโรจน์ พิทยเมธี. (2561). ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำชุมชนทั่วไทย. [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ไทย. 15 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561. (104)

Pairoj Pittayamatee. (2019). Benjarong Scraft [ออกแบบนิเทศศิลป์]. International Art Exhibition &
Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย.
27 October 2019 – 30 October 2019. (67)

Pairoj Pittayamatee. (2019). Ramayana War [ออกแบบนิเทศศิลป์]. 2019 Pacific Rim International
Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 November 2019.
(42-43)

Pairoj Pittayamatee. (2019). Thaitone/ Khiaobaikae – Dang Linchi [ศิลปะภาพพิมพ์สีธรรมชาติ].
The Art and Design Exhibition. by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University,
Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019. (48-51)

Pairoj Pittayamatee. (2018). Thai Form & Thai Tone [ออกแบบนิเทศศิลป์]. 2018 Pacific Rim
International Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 November 2018 – 24 November 2018. (46-47)

Pairoj Pittayamatee. (2018). Thaitone Color 1 [ออกแบบนิเทศศิลป์]. Design Section of 103rd
NIKA Art Exhibition 2018 Japan. The National, Art Center, Tokyo, Japan.
5 September 2018 – 17 September 2018. (77)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร