อาจารย์คณิตา มีชูบท

Kanitta Meechubot

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

360 102    การออกแบบ 2
362 103    การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
362 109    ภาพประกอบ
362 110    ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะและการออกแบบ
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 207    โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ
362 208    ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 223    ภาพประกอบหนังสือ
362 224    ภาพประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เอกพงษ์ ตรีตรง, ธนาทร เจียรกุล, ภูวนาท รัตนรังสิกุล, อนุชา แพ่งเกษร, กศิตินทร ชุมวรานนท์, สัญญา สุขพูล,
พสุ จารุศิริ,ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี, ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์, ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ, คณิตา มีชูบท, วิไลศรี ชำนาญกิจ.
(2561).“โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561” ไทย, สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (520 หน้า) เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561.

ผลงานสร้างสรรค์

คณิตา มีชูบท. (2563). ภาพประกอบการ์ดเสริมสร้างอารมณ์เชิงบวก (Illustration for Positive Emotion Card)
[ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย. 14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563. (34 – 39)

คณิตา มีชูบท. (2562). ออกแบบอัตลักษณ์ประจำอำเภอ [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562.
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ไทย. 20 กันยายน 2562 – 22 กันยายน 2562. (520)

Kanitta Meechubot. (2019). The Season of Soul [ออกแบบนิเทศศิลป์]. International Art Exhibition &
Academic Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย.
27 October 2019 – 30 October 2019. (65)

Kanitta Meechubot. (2019). Love at first sight [ออกแบบนิเทศศิลป์]. 2019 Pacific Rim International
Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 November 2019.
(42-43)

Kanitta Meechubot. (2019). Chemistry of Love [ออกแบบนิเทศศิลป์]. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019. (108)

Kanitta Meechubot. (2018). Telomere: walk of life [ออกแบบนิเทศศิลป์]. 2018 Pacific Rim International
Exhibitions. Hue University Vietnam. 19 November 2018 – 24 November 2018. (46-47)

Kanitta Meechubot. (2018). Thinking Media IV [ออกแบบนิเทศศิลป์]. Media Art Exhibition Korea.
Sangheo Gallery 1-2, Konkuk University Global Campus, Chungju South Korea. 23 April 2018 –
29 April 2018. (164)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร