อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช

Chanisa Changadvech

M.F.A. (Illustration Design)
Academy of arts College, San Francisco, U.S.A.(1993)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 18 ปี

ระดับปริญญาตรี

362 110   ภาพประกอบ

362 207   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

362 209    ศิลปนิพนธ์

362 227    ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก

362 228    ภาพประกอบหนังสือ

362 229    ภาพประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

362 230    การออกแบบตัวละคร

362 231    การออกแบบศิลปะการออกแบบภาพต่อเนื่อง

362 237    แอนิเมชั่น 3 มิติ 1

362 244    การออกแบบคอมมิคส์

362 245    แนวคิดทางศิลปะสำหรับเกมและแอนิเมชั่น

ระดับบัณฑิตศึกษา

360 501    สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ

การศึกษา

M.F.A. (Illustration Design)
Academy of arts College, San Francisco, U.S.A.(1993)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ชนิศา ชงัดเวช. (2559). Bangkok Road [ออกแบบภาพประกอบ]. DESIGN SECTION OF  101TH NIKA ART EXHIBITION 2016 Japan.

ชนิศา ชงัดเวช. (2559). หนังสือเพลงกล่อมไทย [อำนวยการสร้างสรรค์สื่อการสอนเพลงกล่อมไทย].โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ

นิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. 31 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2559.

ชนิศา ชงัดเวช. (2558). Sukhothai Dawn of Happiness [ออกแบบภาพประกอบ]. นิทรรศการและสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ MATRAX 2015 คณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ Faculty of Art & Design UiTM มาเลเซีย. 3-4 กันยายน 2558

ชนิศา ชงัดเวช. (2557). วาดเพลงกล่อมไทย [อำนวยการสร้างสรรค์ภาพประกอบ ซีดีเพลง  และดีวีดีแอนิเมชั่น].  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557.ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15 – 27 กันยายน 2557.

ชนิศา ชงัดเวช. (2556). ภาพประกอบเพลงกล่อมเด็กไทย “แม่ศรีสวยสะ” [ออกแบบภาพประกอบ]. นิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์  คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, 15– 27  กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร