อาจารย์อนุชา แสงสุขเอี่ยม

Anucha Sangsukaim

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

362 102    การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
362 108    การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
362 205    การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 207    โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 210    การออกแบบและจัดวางตัวอักษรขั้นสูง

การศึกษา

M.S. (Communication Design) Pratt Institute, USA (1996)

ศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

อนุชา แสงสุขเอี่ยม. (2563). Typographica 20 [ออกแบบนิเทศศิลป์]. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย.
14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563. (126)

Anucha Sangsukaim. (2019). Typeface “BUD” [ออกแบบนิเทศศิลป์]. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019. (107)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร