ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนฤดี รักใหม่

Asst.Prof.Tuenrudee Rugmai (Ph.D)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี

ระดับปริญญาตรี

362 101    การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
362 203    ประวัติศาสตร์ศิลปะเปรียบเทียบเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
362 205    การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 229    การเขียนบท
362 230    การผลิตภาพยนตร์
362 235    การออกแบบการจัดแสดง

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เตือนฤดี รักใหม่. (2561). “กระบวนการสร้างงานศิลปะจากการบูรณาการการรับรู้ความรู้สึกของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มโรงเรียนปัญญานุกูล ภาคตะวันออก” กรุงเทพมหานคร,
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (96 หน้า) เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Rugmai, Tuenrudee. (2021). “The Process of Creating a Work of Art from Sensory Integration
of Students with Intellectual Disabilities of the Panyanukul School in Eastern Thailand”
in Proceedings of an international forum on The 8th Urban Research Plaza’s Forum”
March 9, 2021 Bangkok. (195-249)

บทความ

ตำรา

เตือนฤดี รักใหม่. (2561). ประวัติศาสตร์ศิลปะ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : I Booklet.
(ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561) (208 หน้า)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร