สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปรัชญา

 • จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ที่สัมพันธ์กับบริบทและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะในศาสตร์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์กับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้เข้าไปสู่ตลาดแรงงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะในศาสตร์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์กับศาสตร์อื่นได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs

 • PLO1 บริหารจัดการโครงการออกแบบหรือโครงการวิจัย ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • PLO2 สามารถสื่อสารงานออกแบบนิเทศศิลป์ ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 • PLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น สร้างสรรค์ นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติได้
 • PLO4 ทำงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย และจริยธรรมของการวิจัยได้
 • PLO5 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติวิชาชีพ องค์ความรู้จากงานวิจัย ระเบียบข้อบังคับเชิงบูรณาการและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้
 • PLO6 ทำงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมหรือเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการออกแบ
 • PLO7 วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่าในงานออกแบบนิเทศศิลป์ได้
 • PLO8 ทำงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
 • PLO9 ทำงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์เช่นนักออกแบบกราฟิกนักออกแบบโฆษณา
  นักออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย นักวาดภาพประกอบ นักถ่ายภาพ นักตกแต่งภาพ นักออกแบบนิทรรศการและ
  อีเวนต์ เป็นต้น
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เช่น ธุรกิจออกแบบกราฟิก ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจผลิตสื่อและมัลติมีเดีย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจนิทรรศการและอีเวนต์ โปรดักชันเฮาส์ เป็นต้น
 • นักวิจัยและนักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 • ผู้สอนและอาจารย์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

แผน แบบ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 

 • 362 511 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design Management) 3(3-0-6)
 • 362 512 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ (Creative Design Process) 3(2-2-5)
 • 362 513 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
 • 362 514 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design Seminar) 3(3-0-6)
 • 362 515 สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบ (Aesthetics in Design) 3(3-0-6)
 • 362 516 การออกแบบนิเทศศิลป์กับสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (Visual Communication Design and Society, Environment,and Culture) 3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบ

 • 362 521 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบนิเทศศิลป์ (Technology and Innovation in Visual Communication Design) 3(3-0-6)
 • 362 522 จิตวิทยาการออกแบบ (Psychology of Design) 3(3-0-6)
 • 362 523 การออกแบบเชิงทดลอง 3 (Experimental Design) (1-4-4)
 • 362 524 แรงบันดาลไทย (Thai Inspiration) 3(2-2-5)
 • 362 525 การตลาดสร้างสรรค์ในงานออกแบบนิเทศศิลป์ (Creative Marketing in Visual Communication Design) 3(2-2-5)
 • 362 526 หัวข้อเฉพาะทางการออกแบบนิเทศศิลป์ (Selected Topic in Visual Communication Design) 3(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต

 • 362 531วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต

 • 362 532 การค้นคว้าอิสระด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (Independent Study in Visual Communication Design) มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผน แบบ 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต ()
362 511 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป์ 3(3-0-6)
362 512 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ 3(2-2-5)
362 513 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
วิชาเลือก 3
รวมจำนวน 12
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต ()
362 514 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(3-0-6)
362 515 สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบ 3(3-0-6)
362 516 การออกแบบนิเทศศิลป์กับสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
วิชาเลือก 3
รวมจำนวน 12
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต ()
362 531 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6
รวมจำนวน 6
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต()
362 531 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6
รวมจำนวน

 แผน  

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต ()
362 511 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป์ 3(3-0-6)
362 512 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบ 3(2-2-5)
362 513 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
วิชาเลือก 3
รวมจำนวน 12
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต ()
362 514 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(3-0-6)
362 515 สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบ 3(3-0-6)
362 516 การออกแบบนิเทศศิลป์กับสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
วิชาเลือก 3
รวมจำนวน 12
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต
()
วิชาเลือก 6
รวมจำนวน 6
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จำนวนหน่วยกิต
()
362 532 การค้นคว้าอิสระด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (มีค่าเทียบเท่า) 6
รวมจำนวน 6

Download (PDF, 2.88MB)

การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบ โดยจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
2) ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี
3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาแผน ข
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบ หรือสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
ที่มีผลงานและประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ โดยจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
2) ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี
3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

การรับสมัคร

รายละเอียดทาง https://graduate.su.ac.th/main
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือหลักสูตรติดต่อได้ที่ คุณอิญทิรา ไล้เลิศ โทรศัพท์ 02-221-5874 หรือ คุณนฤมล รักชื่น โทร. 02-222-5874 

ค่าใช้จ่าย

208,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 52,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร