หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องจากวารสารวิชาการแป็นแหล่งที่จะเผยแพร่งานวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควร ได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้

 1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ ต้องมีศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสาร
 2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำงานวิจัย และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผู้เขียนควรมาจากสถาบันอื่นที่มิใช่สถาบันที่จัดทำวารสารนั้น บทความดังกล่าวควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนบทความทั้งหมดในอนาคต ควรมีการเพิ่มจำนวนบทความประเภทดังกล่าว ให้ถึง 25% ของบทความทั้งหมด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการของประเทศ
 4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทำวารสารนั้น ต้องให้ผู้ประเมินจากสถาบันภายนอก เป็นผู้พิจารณาเท่านั้น
 5. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 6. บทความแต่ละบทความ ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
 7. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่องวารสารฯ มีกำหนดออกปีละ 1 ฉบับ ในเดือนกันยายน

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ

 1. ประเภทของบทความ 

  1.1 บทความวิจัย จากงานวิจัยหรืองานวิจัยสร้างสรรค์1.2 บทความวิชาการที่เสนอองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ1.3 บทความวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทรรศน์

 2. รูปแบบการพิมพ์บทความ

  บทความควรมีความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 แต่ไม่ควรเกิน 30 หน้า (รวมภาพประกอบ)
  มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เฉพาะข้อ 1-3) ดังนี้2.1 ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งทางวิชาการ2.2 หน่วยงานที่สังกัด

  2.3 บทคัดย่อ

  2.4 บทความ

  2.5 บรรณานุกรมการเว้นขอบหน้ากระดาษ (Margin) ด้านละ 1 นิ้ว แบบตัวพิมพ์ (Font) TH Sarabun ขนาด 16 point

  ภาพประกอบ ให้ส่งไฟล์แยกต่างหาก ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 300 ppi ขนาด กว้าง x ยาว เท่าขนาดจริงที่ใช้พิมพ์ในหน้ากระดาษ หรือขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500 KB และต้องมีคำบรรยายภาพกำกับหมายเลข ทุกภาพ (ภาพประกอบที่ฝังในไฟล์ Microsoft Word มีคุณภาพไม่เหมาะสมในการพิมพ์)

 3. การจัดส่งต้นฉบับ 

  3.1 เอกสารบทความวิชาการ จำนวน 2 ชุด3.2 ไฟล์บทความที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือ Pages บันทึกลงบนแผ่น CD-Rom จัดส่งบทความระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม ที่สำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 221 5874 หรืออีเมล์ decsujournal@gmail.com

 4. การพิจารณาบทความ

  4.1 กองบรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปลายเดือนธันวาคม และปลายเดือนมีนาคม โดยจะจัดรูปแบบของบทความให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกบทความ ก่อนนำเสนอให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)พิจารณา4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน จะพิจาณาบทความ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ต่อ 1 บทความ4.3 หากผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิระบุให้มีการแก้ไขปรับปรุง กองบรรณาธิการจะ จัดส่งให้ผู้เขียนบทความแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วจึงส่งคืนให้กองบรรณาธิการ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับผลการพิจารณา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร