ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ   สวัสดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
อาจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ กศิตินทร ชุมวรานนท์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์ กศิตินทร ชุมวรานนท์
อาจารย์ ชนิศา ชงัดเวช
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ ชนิศา ชงัดเวช
อาจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน
รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นเกล่ำ
หัวหน้าภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา
รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นเกล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>ประดิพัทธ์ุ เลิศรุจิดำรงค์กุล
หัวหน้าภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประดิพัทธ์ุ เลิศรุจิดำรงค์กุล
อาจารย์ ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ
อาจารย์ ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล
หัวหน้าภาควิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์

นางภาวนา ใจประสาท
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร