ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ   สวัสดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
อาจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ กศิตินทร ชุมวรานนท์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์ กศิตินทร ชุมวรานนท์
อาจารย์ ชนิศา ชงัดเวช
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ ชนิศา ชงัดเวช
อาจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน
อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา
อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม
หัวหน้าภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม
อาจารย์ ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ
อาจารย์ ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
อาจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์
หัวหน้าภาควิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
อาจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์

นางภาวนา ใจประสาท
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร