ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
รองศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส
อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ กศิตินทร ชุมวรานนท์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์ กศิตินทร ชุมวรานนท์
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์
หัวหน้าภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม
หัวหน้าภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม
อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ
อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์
หัวหน้าภาควิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์

นางภาวนา ใจประสาท
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร