ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์
รองศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว
รักษาการรองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณรุท กสิกรกรรม
หัวหน้าภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณรุท กสิกรกรรม
รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
รองศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ
อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ
อาจารย์ ภูษิต รัตนภานพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์
หัวหน้าภาควิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์

นายวุฒิ  คงรักษา
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นายวุฒิ คงรักษา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร