ประวัติ / ปรัชญา / วิสัยทัศน์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2499

คณะมัณฑนศิลป์ ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยดำริของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และ ดำเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts) ในปีการศึกษานั้น โดย พระยาอนุมานราชธน (เสฐียร โกเศศ) ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า “คณะมัณฑนะศิลป์” แต่ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง กับภาษาเขียนเป็น “คณะมัณฑนศิลป์” และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้จัดสร้างหลักสูตร สาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี (อนุปริญญา 3 ปี ปริญญาตรี 4 ปี) มีท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี รักษาการในตำแหน่งคณบดี และหลวงวิเชียร แพทยาคม (อธิบดีกรมศิลปากรในเวลานั้น) รักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร (เทียบเท่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย)

“ชีวิตนั้นสั้น....
แต่ศิลปะยืนยาว”

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2516

คณะมัณฑนศิลป์ จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศิลปตกแต่ง แต่ใน เวลานั้น เรียกชื่อว่าสาขาวิชามัณฑนศิลป์ ตามชื่อคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) หรือปริญญาศิลป บัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ตามลำดับ

คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2517 – 2544

ต่อมาในปี
พ.ศ. 2517 – 2544

คณะฯ ได้มีการปรับปรุง และ พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา พร้อมทั้งขยายสาขา วิชาเพิ่มขึ้น 

คณะมัณฑนศิลป์ ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

คณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น คณะได้ เปิดสอนปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาศิลปะและการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ

ปรัชญา

สร้างนักออกแบบคุณภาพ

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและภูมิปัญญา ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิลปวิทยาการ เพื่อร่วมพัฒนา สังคมไทยให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่ดี

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8 /2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับนานาชาติ

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ให้ความเห็นชอบการปรับวิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษ)

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะมัฒฑนศิลป์

เป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ และทักษะศิลปะระดับสูง

พันธกิจ

  • 1) ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป์ ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้าน ความคิด สติปัญญา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  • 2) ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
  • 3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ การสร้างสรรค์ และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม
  • 4) ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และการประยุกต์ศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใช้สอยของการออกแบบ สมัยใหม่
(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)

วัตถุประสงค์

  • 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน และบุคลากร มีการพัฒนาอยางต่อเนื่อง
  • 2) วิจัย สร้างสรรค์ในสาขาวิชามัณฑนศิลป์และสาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียน การสอน และ พัฒนาชุมชนสังคม
  • 3) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และร่วมมือ กับองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือวงวิชาชีพ
  • 4) เผยแพร่ผลงานศิลปะการออกแบบของบุคลากรและนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
  • 5) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยสร้างสรรค์ 
  • 6) พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร