สาขาการออกแบบภายใน

ปรัชญา

สร้างสรรค์งานออกแบบภายใน ส่งเสริมสุนทรียภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่สร้างมัณฑนากรผู้มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน ออกแบบภายใน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสุนทรียภาพ คุณภาพชีวิต และศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน สามารถประกอบ วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มีสุนทรียภาพด้านความงาม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. มัณฑนากร นักออกแบบภายใน สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
  2. ผู้บริหารงานโครงการออกแบบภายใน ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน
  3. ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบภายใน
  4. ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือน และของตกแต่ง รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 83 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4)
360 104 วาดเส้น 2 3(1-4-4)
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 3(1-4-4)
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
361 101 การเขียนแบบภายใน 3(1-4-4)
361 102 การออกแบบภายใน 1 3(1-4-4)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

สถาปัตยกรรมศึกษา 1การออกแบบเครื่องเรือน 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 306 112 สุนทรียศาสตรเบื้องต้น 3(1-4-4)
 – วิชาบังคับเลือก 6
 361 103 การออกแบบภายใน 2 3(1-4-4)
  361 104 วัสดุและอุปกรณ์เพื่องานออกแบบภายใน 3(1-4-4)
 361 105 สถาปัตยกรรมศึกษา 1 3(2-2-5)
 361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1 3(2-2-5)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
360 113 การออกแบบและสร้างสรรค์ในโลกตะวันออก 3(3-0-6)
 361 107 การออกแบบภายใน 3 3(1-4-4)
361 108 สถาปัตยกรรมศึกษา 2 3(2-2-5)
361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2 3(2-2-5)
361 110 ประวัติการออกแบบภายในและเครื่องเรือนตะวันตก 3(3-0-6)
361 111  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภายใน 1 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
361 210  วิชาเฉพาะ 6(2-8-8)
361 211  การออกแบบภายใน 6 3(2-2-5)
 361 212 การเตรียมศิลปนิพนธ์ การบริหารองค์กรและโครงการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
รวม 12

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
361 205 การออกแบบภายใน 5 5(2-6-7)
361 206 มัณฑนศิลป์ตะวันออก 3(2-2-5)
361 207 สัมมนาการออกแบบภายใน 3*(3-0-6)
361 208 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน 3(2-2-5)
 – วิชาเลือกเสรี 3
รวม 14

หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 361 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
361 210 การออกแบบภายใน 6 6(2-8-8)
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3(2-2-5)
361 212  การบริหารองค์กรและโครงการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 361 213  การปฏิบัติวิชาชีพมัณฑนากร  3(3-0-6)
361 214  ศิลปนิพนธ์  10(0-20-10)
รวม 21
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร