สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ปรัชญา

สร้างสรรค์งานออกแบบภายใน ส่งเสริมสุนทรียภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่สร้างมัณฑนากรผู้มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน ออกแบบภายใน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสุนทรียภาพ คุณภาพชีวิต และศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน สามารถประกอบ
  วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
 2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มีสุนทรียภาพด้านความงาม มีคุณภาพ
  และมีประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. มัณฑนากร นักออกแบบภายใน สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
 2. ผู้บริหารงานโครงการออกแบบภายใน ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน
 3. ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบภายใน
 4. ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือน และของตกแต่ง
  รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download (PDF, 277KB)

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 359KB)

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร