สมัครเรียนปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต รหัสการสมัคร 84015
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต รหัสการสมัคร 84016

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
10 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. คุณสมบัติผู้สมัครจำแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้
  • แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต
   (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านศิลปะและการออกแบบ หรือ
   (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
  • แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต
   (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้รับเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และ
   (2) มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ อันเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปะและการออกแบบไม่น้อยกว่า 9 ปี ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
 2. ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SEPT) หรือ ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีรายชื่อตามหลักสูตรฯ ประกาศ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (paper based) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน/TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน/ TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 625 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

หมายเหตุ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1 และ/หรือ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ


หลักฐานเพิ่มเติม

 1. ผลสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครข้อ 2 หรือหลักฐานการสมัครสอบ SEPT
 2. แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (proposal) ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทฤษฏีและหลักการสนับสนุนขอบเขตของการศึกษา และขั้นตอนการศึกษา (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)

การสอบคัดเลือก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
วิชา สัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ทุกคน)
สถานที่ คณะมัณฑนศิลป์ มศก. วังท่าพระ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. (วัน-เวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อได้ที่ นางสาวอิญทิรา เพชรรัตน์ โทร. 0 2221 5874
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร