สมัครเรียนปริญญาเอก

การรับสมัครปริญญาเอก

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท โครงการพิเศษ
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (คลิก)

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (คลิก)

ขั้นตอนการสมัคร (คลิก)

 • กำหนดการรับสมัคร ปี 2564 (คลิก)

 

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคต้น ปี 2564

รอบ 1 (คลิก)

ป.เอก

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

 

รอบ 2 (คลิก)

ป.เอก

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)

– สาขาวิชา การออกแบบ

– สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครต่างๆ ขั้นตอนการสมัคร ได้ที่  คลิก

หรือติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ชั้น 2

 

สถานที่ตั้ง   เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์     02-8497502-3 / 088-229-2015

โทรสาร      02-8497503

 


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Design Arts (International Program / Revised Program 2019)

 

แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา

Required Credits

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72 หน่วยกิต

Plan 1.1 (Master’s degree applicants)          total equivalent of 48 credits

Plan 1.2 (Bachelor’s degree applicants)        total equivalent of 72 credits

Qualifications of prospective students

2.2.1     Two alternative programs are offered as follow :

    Plan 1.1 Total equivalent of 48 thesis credits

 • Applicants are required to have a master’s degree in Arts or Design. If the applicant has a master’s degree in another field, the applicant ought to possess a distinguished portfolio of Art or Design work but final consideration is at the discretion of the Program Administrative Committee;

or

 • Have a nationally or internationally recognized portfolio of design work; or at least 20 years experience in design or in a related field. Final consideration is at the discretion of the Program Administrative Committee.

 

    Plan 1.2 Total equivalent of 72 thesis credits

 • Applicants are required to have a bachelor’s degree in Art or Design or in a related field granted with honors or with a GPA higher than 3.20; and
 • Have a nationally or internationally recognized portfolio of design work; or
 • Have at least nine years’ experience in Design or related field. Admission is subject to the Program Administrative Committee.

 

 

Application Process

Semester 1 

Academic years 2021

Special Round

(Foreign Student)

Round

1

Round

2

2 ways of Application 

1.       Apply directly through http://www.graduate.su.ac.th, by completed application form with             ฿1,200 payment application fee, send required of documents to Graduate School Office Silpakorn University by Post mail or hand in by yourself, or

2.  Apply through the Program staff by completed application form and  send required of documents  to  liwenyi.jidapha@gmail.com with ฿1,200 payment application fee.

 

01 Dec 2020-

30 Dec 2020

23 Dec 2020 –

17 Feb 2021

23 Dec 2020 –           5 May 2021
Interview 20 Jan 2021 19 Mar  2021 19 May 2021
Announcement of results 29 Jan 2021 30 Mar  2021 15 June 2021
Enrollment pending announcement pending announcement pending announcement
Orientation 1 July 2021
Registration 1-4 July 2021
Opening date 5 July 2021

 

 

 

 

 

 

 

 • Application documents:
 • 1. Completed application form
 • 2. Certificate of Master degree and Bachelor degree
 • 3. Transcript or Certificate of grade average point
 • 4. Document of English score; either IELTS, TOEIC, TOEFL or Oxford within 2 years
 • (Applicants are required a minimum English scoring specified by the Committee of Higher Education; or in accordance to Silpakorn University criterion = A2)
 • 5. Copied of passport / ID Pesonality Card
 • 6. Portfolio
 • 7. Thesis Proposal
 • 8. Application fee 1,200 baht
 • 2 Photos

 

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร