สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ปรัชญา

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้นำด้านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ความสำคัญ

หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ สามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นผู้รอบรู้มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง และมีคุณธรรม นำคุณประโยชน์สู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายและสามารถ ประยุกต์ใช้ศิลปะให้สอดคล้องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบ เครื่องแต่งกาย
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 2. นักวาดภาพประกอบแฟชั่น
 3. นักออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่องประดับตกแต่งกาย เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
 4. นักออกแบบลายผ้า
 5. ศิลปินสร้างสรรค์งานผ้า
 6. ผู้สอน ทางด้านเครื่องแต่งกาย
 7. นักวิจัย ทางด้านงานเครื่องแต่งกาย
 8. ผู้ประกอบการและ/หรือผู้จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 9. ช่างภาพแฟชั่น
 10. นักออกแบบอิสระ
 11. สไตล์ลิสต์

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบเครื่องแต่งกาย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 77 หน่วยกิต
– วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
360 113 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะ
ตะวันออก
3(3-0-6)
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4)
360 104 วาดเส้น 2 3(1-4-4)
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 2(1-4-4)
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
367 101 การออกแบบสิ่งทอ 1 3(2-2-5)
367 103 ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 3(2-2-5)
367 105 การสร้างแพตเทิร์น 1 3(2-2-5)
367 107 เทคนิคการตัดเย็บ 1 3(2-2-5)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
367 102 การออกแบบสิ่งทอ 2 3(2-2-5)
367 104 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2 3(2-2-5)
367 106 การสร้างแพตเทิร์น 2 3(2-2-5)
367 108 เทคนิคการตัดเย็บ 2 3(2-2-5)
367 109 ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
367 110 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
วิชาบังคับเลือก 3
รวม 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
367 201 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3 4(2-4-6)
367 203 แพตเทิร์นสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
367 204 วัสดุในงานออกแบบเครื่องแต่งกาย 2(2-0-4)
367 206 การออกแบบเครื่องแต่งกายลักษณะไทย 3(2-2-5)
367 208 การตลาดและการจัดการธุรกิจแฟชั่น 3(2-2-5)
วิชาบังคับเลือก 3
วิชาเลือกเสรี  2
รวม 20


ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
367 202 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 4  4(2-4-6)
367 205 การออกแบบพื้นผิว  3(2-2-5)
367 207 การออกแบบสิ่งประดับ  3(2-2-5)
367 209 แฟชั่นระบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5)
367 210 การประสานงานและนำเสนอผลงานแฟชั่น  2(1-2-3)
วิชาเลือกเสรี 4
รวม 19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
367 211 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2*(ไม่น้อยกว่า 180 ชม.)

หมายเหตุ* หมายถึงลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
367 212 การเตรียมการศิลปนิพนธ์ 4(2-4-6)
367 213 แฟชั่นสไตล์ลิ่ง 3(2-2-5)
รวม 7

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
372 214 ศิลปนิพนธ์ 10(0-20-10)
รวม 10
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร