ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

Asst.Prof.Nathrathanon Thongsuthipheerapas

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี         

360 103 วาดเส้น 1
360 104  วาดเส้น 2
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น
361 101 การเขียนแบบภายใน
361 103 การออกแบบภายใน 2
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 213 การปฏิบัติวิชาชีพมัณฑนากร
361 214 ศิลปนิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา

361 513 การออกแบบภายในขั้นสูง 2

 

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบภายใน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส. (2563). มิติ หมายเลข 2 Miti No.2 [ออกแบบ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (22-25)

ณัฐรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส. (2561). เสน่ห์ของความไร้ระเบียบ Charm of the disorderly [ออกแบบ].
การแสดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณมัณฑนศิลป์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 15-30 กันยายน 2561. (34-38)

Nathrathanon  Thongsuthipheerapas. (2019). Crust Layer [Design]. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
College of Art & Design,Kookmin University, South, Korea. 30 April 2019 – 4  May 2019.  (5-9)

Nathrathanon Thongsuthipheerapas. (2018). A2 STUDIO HOME OFFICE [Design]. The 2018 Pacific
Rim International Exhibition Committee Kongju National University, Korean Cultural Center In Vietnam
Ho ChiMinh Museum/Hue city 19-24 November, 2018 (44-45)

 

ผลงาน

อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

01

02

03

04

05

06

08

09


ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

10

11

12

13

14

15


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

16


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ในงาน Paris design week 2014

17


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

18


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ในงาน Tokyo design week 2015

19

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร