ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส

Asst.Prof. Nathrathanon Thongsuthipheerapas

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ภาคีสถาปนิก เลขที่ ภ-สน 147

ติดต่อ:

E-Mail : jewjew98@gmail.com, a2studio.int@gmail.com

การศึกษา

ปริญญาตรี

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545

ปริญญาโท

ศิลปมหาบัณฑิต (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

พ.ศ. 2555
 • ออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย Hunter & Pakavadee
 • ออกแบบภายในบ้านพักอาศัยคุณพิเศษศักดิ์ ภักดีเทวา
 • ออกแบบภายในบ้านพักอาศัยคุณเธียรสิน ภู่ธนา
พ.ศ. 2556
 • ออกแบบภายในอาคารอนุรักษ์ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • ออกแบบนิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา
พ.ศ. 2557
 • ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • ออกแบบนิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ในงาน Paris design week 2014
พ.ศ. 2558
 • ออกแบบนิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา
 • ออกแบบนิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ในงาน Tokyo design week 2015
 • ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บทความ

พ.ศ. 2554
 • บทความวิชาการ “มัณฑนากรกับการทำงานในช่วงการ ก่อสร้าง.”ใน มัณฑนศิลป์ ’54:55 ปี แห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรม, 68. งานแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15-30 กันยายน 2554.ม.ป.ท., 2554.
พ.ศ. 2555
 • บทความวิชาการประกอบงานสร้างสรรค์ “บ้านเนินเขา ราชบุรี” ใน Eastern Spirit. 28. งานแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15 ณ หอศิลปะและการ ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า พระ, 15-26กันยายน 2555.ม.ป.ท., 2555.
พ.ศ. 2556
 • บทความวิชาการประกอบงานสร้างสรรค์ “ร่างจังหวะ” ใน 70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน.12. งานแสดง นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16 ณ หอ ศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 15-27กันยายน 2556.ม.ป.ท., 2556.
พ.ศ. 2556
 • บทความวิชาการ “หุ่นจำลองเพื่อการออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556
พ.ศ. 2557
 • บทความวิชาการ “การสร้างสรรค์รูปด้านในงาน ออกแบบภายใน” ในวารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2557
หนังสือ
 • ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส. PEN DRAWING. กรุงเทพฯ :
  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.

ผลงาน

อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

01

02

03

04

05

06

08

09


ศูนย์เรียนรู้และสันทนาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

10

11

12

13

14

15


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

16


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 ในงาน Paris design week 2014

17


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

18


นิทรรศการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 ในงาน Tokyo design week 2015

19

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร