ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

Asst.Prof. Akekapong Treetrong

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร