สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

ปรัชญา

 • วิจัยเชิงบูรณาการผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามยั่งยืน เป็นผู้นาสังคมด้าน การสร้างสรรคด์้วยศิลปะการออกแบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • Cultural content creator ผลิตผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ไดม้ าซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถนาและพัฒนาเนื้อหาด้านวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • Cultural practitioner ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจากองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรมสู่ความเป็นผู้นาสังคมด้านศิลปะการออกแบบ
 • Cultural curator สามารถนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเชิงวัฒนธรรม และการปฏิบัติงาน เพื่อใช้จัดการทุนทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ (soft power) สู่ระดับชาติและ/หรือนานาชาติเพื่อความยั่งยืนทางวัฒนธรรมไทย

แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 9  หน่วยกิต

 • 371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 3*(2-2-5)
 • 371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ  3*(2-2-5)
 • 371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ  3*(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต

แบบ 1.2 หลักสูตร 4 ปี

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 15  หน่วยกิต

 • 371 501 โครงการศึกษาวิจัยเชิงวัฒนธรรมเฉพาะบุคคล 3*(2-2-5)
 • 371 502 การสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 3*(2-2-5)
 • 371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  3*(2-2-5)
 • 371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ 3*(2-2-5)
 • 371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 3*(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ 72  หน่วยกิต

Download (PDF, 8.04MB)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  การออกแบบ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โบราณคดี สังคมศาสตร์
 2. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถศึกษารายละเอียดคะแนนสอบภาษาอังกฤษจาก http://www.eng.su.ac.th/upload/education-pdf

หมายเหตุ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1 และ/หรือ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและสอบสัมภาษณ์

 1. ร่างโครงการวิทยานิพนธ์(Proposal) ที่ประสงค์จะค้นคว้าวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไม่จำกัดสาขา และคาดหวังการนำผลการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ
 2. แฟ้มผลงานส่วนบุคคล(Portfolio) ที่สามารถสรุป ประวัติความเป็นมาด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ผลงานด้านวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ
 3. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ

เรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
(วัน-เวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

การรับสมัคร

 • รายละเอียดทาง https://graduate.su.ac.th/main
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อได้ที่ นางสาวอิญทิรา เพชรรัตน์ โทร. 0 2221 5874

ค่าใช้จ่าย

 • ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท
  หมายเหตุ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรนักศึกษา เป็นต้น

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร