สาขาศิลปะการออกแบบ

ปรัชญา

บูรณาการความรู้สู่การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ทำการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศ เสริมสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพในแขนงต่างๆสามารถผลิตผลงานวิจัย ตําราข้อมูลทางวิชาการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบ
  2. ผลิตผลงานวิจัย ตำรา ข้อมูลทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบ ที่สามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้
  3. บูรณาการความรู้ ค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีและทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์
  4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตสาธารณะ

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ                                        22      หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                         มีค่าเทียบเท่า     12      หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า       40      หน่วยกิต

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หรือ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องได้ผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กลุ่มการออกแบบภายใน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
360 501 การคิดเชิงวิพากษ์ในศิลปะการออกแบบ 3 (2-2-5)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวมหน่วยกิต 9

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
360 504 การออกแบบโครงการวิจัยขั้นสูง 3 (2-2-5)
360 505 สัมมนาศิลปะการออกแบบขั้นสูง 3 (1-4-4)
วิชาเลือก 3
รวมหน่วยกิต 9

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
360 506 สัมมนาเพื่อการสร้างแบรนด์เฉพาะ 3 (1-4-4)
360 507 ศิลปะการออกแบบขั้นสูง 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 3
รวมหน่วยกิต 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
360 521 วิทยานิพนธ์         (มีค่าเทียบเท่า) 12
รวมหน่วยกิต 12

 

 

 

 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา

 

360 501         การคิดเชิงวิพากษ์ในศิลปะการออกแบบ                                          3 (2-2-5)

                    (Critical Thinking Design Art)

วิเคราะห์  สังเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียะ รสนิยม

ศิลปวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

มีการศึกษานอกสถานที่

Analysis, synthesis, and critical review of design art relating aesthetics,

taste art and culture, society, and economy.

Field trips required.

 

360 502         จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ                                                    3 (2-2-5)

                    (Thai Spirit in Design)

ปัจจัยที่รังสรรค์ให้เกิดเอกลักษณ์อันโดดเด่นในงานศิลปะและงานออกแบบของไทย

ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างเป็นสากล

มีการศึกษานอกสถานที่

Elements and factors determining unique characteristics of Thai art and              design; creative practice of creating Thai identity at international level.

Field trip required.

 

360 503         บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์                              3 (2-2-5)

(Integration and Innovation in Creative Design)

หลักการและแนวทางการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง     ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์

มีการศึกษานอกสถานที่

Principles and methods of integrating multi-disciplin and related

factors in furtherance of design and creative innovation.

Field trip required.

 

 

 

 

 

 

360 504         การออกแบบโครงการวิจัยขั้นสูง                                                 3 (2-2-5)

(Advanced Research Design)         

ความหมาย ประเภท กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบ ออกแบบ

โครงการวิจัยขั้นสูง การเขียนรายงานและการนำเสนองานวิจัย และบทความวิจัย

Definition, type, and research methodologies relating to design arts, advanced research design, and preparation for oral presentation and research publication.

 

360 505         สัมมนาศิลปะการออกแบบขั้นสูง                                                  3 (1-4-4)

                    (Seminar in Advanced Design Arts)

สัมมนาทางวิชาการด้านการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบเพื่อสืบทอดองค์ความรู้จากความต้องการในวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มีการศึกษานอกสถานที่

Seminar in academic design arts in furtherance of knowledge and various professional needs; impacts on society, culture, technology, and environment.

Field trip required.

 

360 506         สัมมนาเพื่อการสร้างแบรนด์เฉพาะ                                                3 (1-4-4)

                    (Seminar for Individual Brand Building)

ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะตัว กระบวนการสร้างเครื่องมือสื่อสาร

และการสร้างแบรนด์อย่างมั่นคง การสร้างแบรนด์ให้แก่ผลงานต้นแบบผ่านการจัดการของการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดอย่างมี        อัตลักษณ์

Definition, composition, identity, public relations tools development, and brand sustainability; brand creation for prototype through start-up business management in order to add marketing value with identity.

 

 

 

 

 

 

360 507         ศิลปะการออกแบบขั้นสูง                                                           4 (2-4-6)

                    (Advanced Design Arts)

การสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบที่มีกระบวนการคิดเชิงบูรณาการ และจัดการองค์

ความรู้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่ผลงานนวัตกรรมทางการออกแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

มีการศึกษานอกสถานที่

Creative design art project with integrated thinking process and systematic knowledge management in the interest of professional presentation of innovative design output at national or international level.

Field trip required.

 

360 511         พื้นที่วิเคราะห์และวิจารณ์                                                           3 (2-2-5)

                    (Space Analysis and Criticism)

การวิเคราะห์และวิจารณ์การใช้พื้นที่ในงานออกแบบ และมีผลกระทบ ต่อสังคม ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์โดยคำนึงถึงตำแหน่ง หน้าที่ ลักษณะของการใช้งานทั้งทางเทคนิค รูปแบบ

สภาพแวดล้อมและสังคม

มีการศึกษานอกสถานที่

Analysis and criticism of space in design and its social and artistic impacts based on location, function, environmental and social context.

Field trip required.

 

360 512         การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                         3 (2-2-5)

                    (Social Change)

การเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละช่วง เป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อการสร้างสรรค์การออกแบบในอนาคต

มีการศึกษานอกสถานที่

Social, traditions and culture changes in each period; influential factors on creating and future design.

Field trip required.

 

 

 

 

 

360 513         การออกแบบเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้                                                3 (2-2-5)

                    (User Experience Design)

วิเคราะห์ เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อการออกแบบที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้

มีการศึกษานอกสถานที่

Analysis, techniques, and strategy in order to design user experience.

Field trip required.

 

360 514         ทักษะการสร้างสรรค์ขั้นสูง                                                         3 (2-2-5)

                    (Advanced Creative Skill)

เพิ่มพูนประสบการณ์ทางศิลปะ ปฏิบัติการสร้างจินตภาพอย่างอิสระ ค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมประยุกต์ศิลป์ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ ยืดหยุ่นเปิดกว้าง   ฝึกแก้ปัญหาและแสดงออกอย่างเหมาะสม

มีการศึกษานอกสถานที่

Innovative process implementing artistic experiences, creating visual imagery, and applied arts initiatives; Creative thinking and approaches, finding solution appropriate format of presentation.

Field trip required.

 

360 515         การจัดการงานเครื่องเคลือบดินเผา                                                3 (1-4-4)

                    (Ceramic Management)        

ปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา

บูรณาการความรู้ จัดทำโครงการและกำหนดแผนงาน

Practical organization of planning and implementing educational and exhibition projects on ceramic design and production.

 

360 516         เทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิม                               3 (1-4-4)

                    (Primitive Ceramic Technology)

วิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโบราณของไทยและ

ประเทศในอาเซียนสมัยต่างๆ และสมัยปัจจุบัน

มีการศึกษานอกสถานที่

Analysis and comparison of ancient and contemporary ceramic technologies of Thailand and other Asian countries.

Field trip required.

360 517         การศึกษารายบุคคล                                                                 3 (1-4-4)

                    (Individual Study)

เลือกศึกษาหัวข้อที่สนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Selection of individual study topic under supervision of academic advisor.

 

360 521         วิทยานิพนธ์                                                       มีค่าเทียบเท่า   12 หน่วยกิต

                   (Thesis)

นำเสนอหัวข้อและดำเนินงานโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ในสาขาศิลปะการออกแบบ

ภายใต้การควบคุม แนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการวิทยานิพนธ์

Thesis proposal and development of design art project under supervision of a thesis advisor and committee.

 

360 531         ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ                                                  3 (3-0-6)

(English for Designers)

เงื่อนไข วัดผลโดย S กับ U

พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขาศิลปะการออกแบบ

Cognitive and analytical skill development in English for design arts.

กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
 362 511 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 1 3 (2-2-5)
362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 3 (1-4-4)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
362 513 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 2 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 531 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12

กลุ่มประยุกตศิลปศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
364 511 ศิลปะกับหน้าที่เฉพาะ 3 (2-2-5)
364 512 ศิลปะกับพื้นที่เฉพาะ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
364 513 ประยุกต์ศิลป์ขั้นสูง 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12

 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
365 511 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง 1 4 (1-4-4)
365 512 สัมมนางานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง 3 (1-4-4)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
365 513 การออบแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง 2 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 531 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร