สาขาศิลปะการออกแบบ

ปรัชญา

บูรณาการความรู้สู่การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลได้ทำการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศ เสริมสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพในแขนงต่างๆสามารถผลิตผลงานวิจัย ตําราข้อมูลทางวิชาการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบ
  2. ผลิตผลงานวิจัย ตำรา ข้อมูลทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบ ที่สามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้
  3. บูรณาการความรู้ ค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีและทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์
  4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตสาธารณะ

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

แผน ก แบบ ก 2
– หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับเฉพาะ 10 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มไม่เพียงพอจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หรือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หรือ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องผ่านการวัดผลโดยมีค่าระดับเป็น S (Satisfied) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

กลุ่มการออกแบบภายใน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
361 511 การออกแบบภายในขั้นสูง 1 3 (2-2-5)
361 512 สัมมนาการออกแบบภายในขั้นสูง 3 (1-4-4)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
361 512 การออกแบบภายในขั้นสูง 2 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
361 513 วิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12

กลุ่มการออกแบบนิเทศศิลป์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
 362 511 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 1 3 (2-2-5)
362 512 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 3 (1-4-4)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
362 513 การออกแบบนิเทศศิลป์ขั้นสูง 2 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 531 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12

กลุ่มประยุกตศิลปศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
364 511 ศิลปะกับหน้าที่เฉพาะ 3 (2-2-5)
364 512 ศิลปะกับพื้นที่เฉพาะ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
364 513 ประยุกต์ศิลป์ขั้นสูง 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
370 621 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12

 

กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 502 จิตวิญญาณไทยในงานออกแบบ 3 (2-2-5)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
365 511 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง 1 4 (1-4-4)
365 512 สัมมนางานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง 3 (1-4-4)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
365 513 การออบแบบเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง 2 4 (2-4-6)
วิชาเลือก 6
รวม 10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 531 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12
รวม 12
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร