สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

ปรัชญา

สร้างบุคลากรทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาประเทศ เน้นการสร้างแนวคิดทางการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ สู่การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านการ ออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะนําความรู้ความสามารถมาใช้ใน การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เสริมสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อทุก ภาคส่วนของประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ สามารถทําการวิเคราะห์ วิจัย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. สามารถผลิตผลงานวิจัย ตําราข้อมูลทางวิชาการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบ
  3. สามารถบูรณาการความรู้ ค้นคว้าวิจยั ด้วยเทคโนโลยีและทฤษฎใี หม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์
  4. เป็นผู้นําในวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสามารถนำพาสู่การสร้างธุรกิจการเองได้
  5. มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตสาธารณะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบในส่วนราชการและเอกชน
  2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้บริหารด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในส่วนราชการและเอกชน
  4. นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
แผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
– หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข
– หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
– 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
360 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 1 4 (2-4-6)
รวม 10

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 2 5 (2-9-4)
363 513 การบริหารงานออกแบบ 3 (3-0-6)
360 541 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 3*(3-0-6)
รวม 11

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
363 531 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12
รวม 12

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
360 514 เทคนิคการร่างแบบสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-4)
วิชาเลือก 3
รวม 12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 1 4 (2-4-6)
363 513 การบริหารงานออกแบบ 3 (3-0-6)
360 541 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 3*(3-0-6)
วิชาเลือก 3
รวม 13

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 2 5 (2-9-4)
วิชาเลือก 6
รวม 11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
363 532 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6
รวม 6
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร