สัมมนาผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 (โครงการศิลปะการออกแบบเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสินค้าระดับสากลและการแสดงมหกรรมสินค้าเชิงปัญญา) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/StartUP

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะมัณฑนศิลป์ จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 (โครงการศิลปะการออกแบบเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสินค้าระดับสากลและการแสดงมหกรรมสินค้าเชิงปัญญา) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/StartUP เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ภายในงานในช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ SMEs/StartUP” โดย รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ำ และ หัวข้อ ” การสร้างสรรค์สินค้าระดับพรีเมียม แบรนด์สินค้ากับแนวทางการตลาด เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ แบรนด์สินค้า โดยอาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และช่วงบ่าย สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลงพื้นที่ แบรนด์หลัก ทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร