คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 

ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ ได้มาตรฐานที่สมควรกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ จึงมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะมัณฑนศิลป์รับเรื่อง

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร