โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

>>ระดับมัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย

>>ระดับอาชีวศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

>>ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

จัดพิมพ์แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม

จัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด โดยให้ระบุที่เอกสารต้นฉบับ และสำเนา 14 ชุด)

พร้อมแนบซีดีไฟล์ข้อมูล

– แบบฟอร์มการสมัคร บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF

– รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3-5 ภาพ)

จัดส่งเอกสารไปที่ :

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่รูปด้านล่าง

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร