กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม (EMIC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสัญลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

 

#โครงการประกวดสื่อสัญลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

#กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม (EMIC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสัญลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รู้จักกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสากรรมฯ และทราบถึงข้อมูลความรู้และประโยชน์ของการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

3. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กลุ่มการจัดาการเพื่อสิ่งแวดล้อม(EMIC) ในช่องทางต่างๆ

#ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ

2. เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

#รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล “โดนใจกรรมการ” จำนวน 2 รางวัล รางวัลเงินสดละ 1,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

#วิธีการส่งสื่อสัญลักษณ์เข้าประกวด

ส่งผลงานทางอีเมล์ เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 1 MB พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “EMIC Mascot Contest 2020_ชื่อผลงาน” และระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ ท้ายอีเมล์ ส่งมาที่ chayanan.kp@hotmail.com และสำเนาถึง thanathornt11@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 (ภายในเวลา 17:00 น.)

#กติกาในการส่งสื่อสัญลักษณ์เข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นสมาชิกใน FB โดยต้องกดเพิ่มเพื่อนและไลค์ กดแชร์เฟสบุคของกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EMIC), FB: EMIC กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม (ส่งภาพการกดไลค์ และกดแชร์ มาเพื่อใช้ในการพิจารณาด้วย)

2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 3 ชิ้นงาน/คน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3. มาสคอตที่ออกแบบจํานวน 1 ผลงาน ต้องแสดงในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน 2 แผ่น โดยต้องออกแบบให้เห็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง ซึ่งอาจจะแสดงในท่าต่างๆ เช่น ท่าสแกนบาร์โค้ด ท่าไหว้ ท่าผายมือ ท่าแสดงความเป็นมิตร หรือบุคลิกที่ดูสนุกสนาน เป็นต้น พร้อมตั้งชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องระบุข้อมูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ในฟ้อนต์ที่ชัดเจน อ่านง่าย มีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อ – นามสกุลจริง และ ชื่อที่ใช้ในเฟสบุค

 ที่อยู่ เบอร์โทรมือถือ Line ID และอีเมล์ (ที่ใช้ประจำ)

 ชื่อสถาบันการศึกษาและสาขาที่เรียน (กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา)

 ชื่อผลงาน

 แนวคิดในการออกแบบ

5. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 1 MB

6. มาสคอตที่ออกแบบ เลือกใช้โทนสีเขียว เป็นองค์ประกอบในมาสคอต ตามความเหมาะสม

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น จะโพสต์ขึ้นบน Facebook: EMIC กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์และกดแชร์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุด 2 อันดับแรกจะได้รับรางวัล Popular Vote (กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รางวัลซ้ำ จะพิจารณาผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดในอันดับถัดไป)

8. ผู้ประกวดจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานแต่เพียงผู้เดียว

9. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากทางกลุ่ม ทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้กล่ม ไฟล์นามสกุล .psd .ai หรือ .esp เป็นต้น

10. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจากทางกลุ่มฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกลุ่มฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

#เกณฑ์การตัดสิน

1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EMIC)

2. ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป

3. ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 (ปิดรับผลงานทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น.)

เปิดให้โหวตทางเฟสบุค ตั้งแต่ 25 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ประกาศผลภายใน #เดือนตุลาคม2563 ทาง FB: EMIC กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

#ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชญานันทน์ สุวรรณนพ โทร 081-8530260

คุณธนาธร ตรงสิทธิวิทู โทร 081-8349876

Inbox ใน Facebook: EMIC กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร