วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดการประชุม เพื่อหารือความคิดในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตจาก COVID-19 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดการประชุม เพื่อหารือความคิดในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตจาก COVID-19

และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร