พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2563 และเปิดตัวหนังสือเล่มพิเศษ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ 4DNA เล่ม 3

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563

ณ บริเวณพื้นที่เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ใด้จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2563 และเปิดตัวหนังสือเล่มพิเศษ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ 4DNA เล่ม 3

โดยมีประธานในพิธี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีการลงนามการโอนลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมลงนามการถอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น และนำอัตลักษณ์ทีได้มาพัฒนาต่อยอดออกแบบผลิตภัณฑ์นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัยและราชบุรี ด้วยศาสตร์ 4 DNA

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรงใด้จัดให้มีการบรรยาย อย่างเข้มข้นเพื่อสร้างพลังกับผู้ร่วมงานในวันนี้ด้วยกระบวนการวิธีถอดรหัสอัตลักษณ์ สู่การออกแบบเชิงประจักษ์

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร