พิธีไหว้ครูช่างและครูศิลปะ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
พิธีไหว้ครูช่างและครูศิลปะ
คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๑๙ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ทำเพลงหน้าพาทย์โดย
อาจารย์ขุนอิน (ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร