งานแสดงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานแสดงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน

วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 พิธีเปิดวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร