ทุน Writing Up Award เพื่อสนับสนุนนักศึกษาผลิตบทความวิจัย (Manuscript) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI)

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร