ภาพงานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ Jewelry Degree Show 19 “

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประมวลภาพงานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
“ Jewelry Degree Show 19 “
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 พฤษภาคม 2562

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร