คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ดังนี้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา กองสุข

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์

 

อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์

 

อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร