แจ้งกำหนดการบันทึกใบหน้าและลายนิ้วมือ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเข้า – ออกอาคาร คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ด้วยการปรับปรุงอาคารมัณฑนศิลป์ ได้มีการติดตั้งระบบสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อใช้ในการเข้า- ออก อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดทำบันทึกข้อมูลใบหน้าและลายนิ้วมือ สำหรับบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ณ สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2 วังท่าพระ  ทั้งนี้ หากไม่สามารถมาได้ในวันดังกล่าว โปรดติดต่อคุณเศกสันต์ แสงทอง เพื่อบันทึกข้อมูลฯ ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร