ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะมัณฑนศิลป์

Download (PDF, 716KB)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร