การศึกษาทดลองเพื่อสร้างสรรค์ชุดเครื่องหล่อโลหะพร้อมระบบอินดักชั่นสำหรับนักออกแบบเครื่องประดับไทย

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร