โครงการสำรวจเชิงวิเคราะห์ศิลปะพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการพัฒนารูปแบบหัตถกรรมไทยร่วมสมัย

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร