สมัครเรียนปริญญาตรี

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิต ให้มี ความรู้ความสามารถ ในด้านศิลปะและการออกแบบ คณะฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีวิชาเฉพาะเป็นองค์ประกอบ หนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบวิชา เฉพาะ ให้แก่นักเรียนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ตามต้องการได้ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงเห็น สมควรให้มีการสอบรับตรง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตร การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา
  3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ที่คณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีทั้งสองข้าง หูหนวก ทั้งสองข้าง มีความพิการของมือ แขน หรือขา ทั้งสองข้าง
  5. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ใน ประเทศ ไทย หากปรากฎในภายหลังว่า ผู้สมัครขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือ ถอนสภาพจากการ เป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่ง รายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม

ดูรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://www.decentrance.su.ac.th

Decentrance

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร