สมัครเรียนปริญญาตรี

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สมัครที่ https://admission.su.ac.th/

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1-3 

(คลิก)

 

1 คุณสมบัติของผู้สมัคร (คลิก)

2 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (คลิก)

3 รายละเอียดวิธีการสมัคร (คลิก)

4 ขั้นตอนการสมัคร (คลิก)

 

 

 

 


ดูรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://admission.su.ac.th/

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร