สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

ปรัชญา

เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ได้อย่างมีความสุข

ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ การพัฒนากำลังคนด้านการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง มีการใช้เทคโนโลยีทางการออกแบบ และการผลิตในเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวางในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางเครื่องเคลือบดินเผา 3 สาย คือ
  1.1 สายออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเพื่องานอุตสาหกรรม
  1.2 สายศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะทางเครื่องเคลือบดินเผา
  1.3 สายหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน หัตถศิลป์ทางเครื่องเคลือบดินเผา
 2. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลิตบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาเนื้อดิน น้ำเคลือบและเทคนิค ที่มีคุณสมบัติตรงตามความคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในวิชาชีพ และการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ความรู้ และคุณค่าผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบงานเครื่องเคลือบดินเผา
 2. ศิลปินสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
 3. นักวิชาการทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา
 4. ผู้ประกอบการและ /หรือผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
 5. นักออกแบบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและงานตกแต่ง

ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก* ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ* หมายถึง ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกเพียงสายเดียว คือ สายออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา หรือ สายศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา หรือ สายหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 3
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 18

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
080 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4)
360 104 วาดเส้น 2 3(1-4-4)
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 3(1-4-4)
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
365 101 เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้นและกรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา        วิชา หน่วยกิต
360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
365 102 การเขียนแบบเทคนิค 3(1-4-4)
365 103 การขึ้นรูปด้วยมือ 3(1-4-4)
365 104 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 3(1-4-4)
365 105 การสร้างพิมพ์และวิธีการขึ้นรูป 3(1-4-4)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
360 113 การออกแบบและสร้างสรรค์ในโลกตะวันออก 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
365 106 ประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา 3(3-0-6)
365 107 ดินและเนื้อดิน 3(2-2-5)
365 108 เคลือบ 1 3(3-0-6)
365 109 เทคนิคการตกแต่ง 3(1-4-4)
365 110 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 3(1-4-4)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
365 201 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น 3(1-4-4)
365 202 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 3(2-2-5)
365 203 เคลือบ 2 3(1-4-4)
365 204 เตาและการเผา 3(1-4-4)
วิชาบังคับเลือก* 7
รวม 19

หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาต้องเรียนตามสายการเรียนที่เลือก

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
365 205 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
365 206 สัมมนาเครื่องเคลือบดินเผา 3(2-2-5)
365 207 วิธีวิจัยสำหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา 3(2-2-5)
วิชาบังคับเลือก* 9
วิชาเลือกเสรี 2
รวม 20

หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาต้องเรียนตามสายการเรียนที่เลือก

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
365 205 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2*(ไม่น้อยกว่า 180 ชม.)

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
 364 209 การเตรียมการศิลปนิพนธ์  6(3-6-9)
วิชาเลือกเสรี 4
รวม 10

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา                                                      หน่วยกิต
 365 210 ศิลปนิพนธ์ 10(0-20-10)
รวม 21
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร