สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ปรัชญา

เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ได้อย่างมีความสุข

ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ การพัฒนากำลังคนด้านการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง มีการใช้เทคโนโลยีทางการออกแบบ และการผลิตในเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวางในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางเครื่องเคลือบดินเผา 3 สาย คือ
  1.1 สายออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเพื่องานอุตสาหกรรม
  1.2 สายศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะทางเครื่องเคลือบดินเผา
  1.3 สายหัตถศิลป์เครื่องเคลือบดินเผา เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน หัตถศิลป์ทางเครื่องเคลือบดินเผา
 2. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลิตบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาเนื้อดิน น้ำเคลือบและเทคนิค ที่มีคุณสมบัติตรงตามความคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในวิชาชีพ และการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ความรู้ และคุณค่าผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบงานเครื่องเคลือบดินเผา
 2. ศิลปินสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
 3. นักวิชาการทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา
 4. ผู้ประกอบการและ /หรือผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
 5. นักออกแบบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและงานตกแต่ง

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

Download (PDF, 336KB)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 361KB)

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร