สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

ปรัชญา

 • ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา สร้างสรรค์ชาติอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ

 • ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการทำงานในสาขาวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางเครื่องเคลือบดินเผา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อบูรณาการความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ความรู้ ในวิชาชีพเพื่อปลูกจิตสำนึก การใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 • PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 • PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 • PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 • PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 • PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต
 • PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้
 • PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 • PLO10 บอกเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ มาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
 • PLO11 อธิบายทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีในการสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบ
 • PLO12 ปฏิบัติงานศิลปะและงานออกแบบตามทฤษฎี หลักการ และหลักปฏิบัติได้
 • PLO13 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 • PLO14 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบได้ด้วยตนเอง
 • PLO15 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและสังคม
 • PLO16 สร้างสรรค์ศิลปะที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • PLO17 แสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะ
 • PLO18 สร้างสรรค์ผลงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตน พร้อมทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบงานเครื่องเคลือบดินเผา
 • ศิลปินสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
 • นักวิชาการทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา
 • ผู้ประกอบการและ /หรือผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
 • นักออกแบบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและงานตกแต่ง

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร: 2550 00811 05652
 • ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts Program in Ceramics Arts and Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็มภาษาไทย: ศิลปบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts (Ceramics Arts and Design)
 • ชื่อย่อภาษาไทย: ศล.บ. (ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Ceramics Arts and Design)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 361KB)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

Download (PDF, 336KB)

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

 • มีทักษะในการวาดภาพ (Drawing) หุ่นนิ่ง
 • สามารถอธิบายแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิค
 • สามารถวาดภาพลงสีเพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิค พร้อมเขียนแบบภาพด้านต่างๆ และเขียนทัศนียภาพ

การรับสมัคร

 • รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ติดตามรายละเอียดการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/

ค่าใช้จ่าย

 • 176,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร