สาขาการออกแบบเครื่องประดับ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทางศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพการออกแบบ เครื่องประดับ

ความสำคัญ

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ จึงมีแผนดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิตในสาขาวิชาการออ
กแบบ เครื่องประดับ เพื่อมุ่งผลิตผู้นำด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ในวิชาชีพเครื่องประดับที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อน ระบบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความสามารถในการออกแบบ เพื่อขับเคลื่อนภาคการผลิตสินค้า และบริการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี ประสิทธิภาพ เป็นนักออกแบบที่ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นสุข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในวิชาชีพเครื่องประดับ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคลทางวิชาชีพด้านเครื่องประดับ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักออกแบบเครื่องประดับ และนักออกแบบโลหะภัณฑ์
  2. ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์
  3. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์ ทั้งด้านระบบการผลิต เครื่องมือ และวัสดุที่ช่วย พัฒนารูปแบบสินค้าเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์ของประเทศไทย
  4. ผู้สอนและนักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องประดับ

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 98 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 77 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 3
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 101 ประวัติเครื่องประดับ 3(3-0-6)
360 102 การทำเครื่องประดับ 1 2(2-2-5)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4)
360 104 วาดเส้น 2 3(1-4-4)
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 3(1-4-4)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
360 103 การทำเครื่องประดับ 2 3(1-4-4)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
366 112 สุนทรียศาสตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
366 104 การออกแบบเครื่องประดับ 1 4(2-4-6)
366 105 งานโลหะไทยประเพณี 3(2-2-5)
366 106 วัสดุและกระบวนการการผลิตในงานเครื่องประดับ 3(3-0-6)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
360 112 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
366 104 การออกแบบเครื่องประดับ 1 4(2-4-6)
366 105 งานโลหะไทยประเพณี 3(2-2-5)
366 106 วัสดุและกระบวนการการผลิตในงานเครื่องประดับ 3(3-0-6)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
366 201 ธุรกิจอัญมณี 3(2-2-5)
366 202 วิธีวิจัยและการจัดสัมมนา 4(3-2-7)
366 203 ภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ 3(3-0-6)
366 204 การออกแบบเครื่องประดับ 3 5(2-6-7)
366 205 เครื่องประดับกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 21


ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
366 206 การออกแบบเครื่องประดับ 4 5(2-6-7)
366 207 การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องประดับ 3(3-0-6)
366 208 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจเครื่องประดับ 3(3-0-6)
366 209 การนำเสนอผลงานเครื่องประดับ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี
รวม 20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
366 206 การออกแบบเครื่องประดับ 4 2* (ไม่น้อยกว่า 180 ชม.)

 

หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
366 211 การออกแบบเครื่องประดับ 5 6(2-8-8)
 – วิชาเลือกเสรี 3
รวม 9

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
366 212 ศิลปนิพนธ์ 10(0-20-10)
รวม 10
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร