สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา

To educate scholars, designers, researchers, and professionals to create innovations and body of knowledge or new theories for Design Arts at an international level.

ความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย มีสุนทรียภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างกว้างขวาง หลากหลาย ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ และสื่อ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้องานวิจัย ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบ หรือในหัวข้อที่เป็นรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการศึกษาและภาคประกอบการ พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของภาครัฐฯ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง

The Doctor of Philosophy Program in Design Arts is organized for the study of Art and Design, and to acknowledge people with expertise in Design Arts research and with creativity and a great aesthetic sense in both academic and professional areas. The Ph.D. students are expected to gain international recognition in diverse cultural atmospheres.

Students should be able to serve the growth of business organizations and fulfill Thailand’s National, Economic and Social Development Plan in human resources, making for an individual who is able to develop high capabilities. The Ph.D. program will provide the foundations for future growth of educational and business sectors, as well as serve the government’s policy of developing high quality citizens.  For the cooperation with other universities, the program is in the process of cooperating with Liaoning University, People Republic of China; University Teknologi MARA, Malaysia; and National Institute of Design (NID), India.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างนักออกอบบ นักวิชาการด้านการออกแบบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์ทฤษฎีและผลงานศิลปะและการออกแบบขั้นสูง
  2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้เกิดบรรยากาศของการศึกษาวิจัย และค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่วงการวิชาชีพการออกแบบในประเทศไทยและในต่างประเทศ
  3. เพื่อผลิตนักออกแบบ นักวิชาการด้านการออกแบบที่รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของวงการการศึกษาและวงการวิชาชีพด้านการออกแบบไทยสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคต

 

Title of the Program
Thai หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
English Doctor of Philosophy Program in Design Arts (International Program)

Name of Degree and Program
Full Title in Thai ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
Full Title in English Doctor of Philosophy (Design Arts)
Abbreviated Title in Thai ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ)
Abbreviated Title in English Ph.D. (Design Arts)

Required Model and Credits
Plan 1.1 Three-year program (Master’s degree applicants) total equivalent of 48 credits
Plan 1.2 Four-year program (Bachelor’s degree applicants) total equivalent of 72 credits

Language English

Admission Thai and international students with a good command of English

Degrees offered to the graduates Doctorate specific to one field only

Qualifications of prospective students
Plan 1.1 Total equivalent of 48 thesis credits

  • Applicants are required to have a master’s degree in Arts or Design. If the applicant has a master’s degree in another field, the applicant ought to possess a distinguished portfolio of Art or Design work but final consideration is at the discretion of the Program Administrative Committee;
    or
  • Have a nationally or internationally recognized portfolio of design work; or at least 20 years experience in design or in a related field. Final consideration is at the discretion of the Program Administrative Committee.

Plan 1.2 Total equivalent of 72 thesis credits

  • Applicants are required to have a bachelor’s degree in Art or Design or in a related field granted with honors or with a GPA higher than 3.20; and
  • Have a nationally or internationally recognized portfolio of design work; or
  • Have at least nine years’ experience in Design or related field. Admission is subject to the Program Administrative Committee.

Applicants are required to pass one of the English standard tests:
Applicants are required a minimum English scoring specified by the Committee of Higher Education; or in accordance to Silpakorn University criterion.

Program structure
Plan 1.1 : total  equivalent of 48 credits
Thesis  (equivalent to)          48 credits
Required courses (non-credit)         12* credits

Plan 1.2 : total  equivalent of 72 credits
Thesis  (equivalent to)         72 credits
Required courses (non-credit)         12* credits

* Compulsory but credits are not included.

Required courses (credits not included)
370 601 Advanced Research in Design Arts         3* (2-2-5)
370 602 Seminar in Design Arts         3* (2-2-5)
603 Special Topics in Design Arts         6* (3-6-9)

Study plan

Plan 1.1   requires 48 thesis credits

Year 1/First Semester

Course Code Course Title Credits            
370 601 Advanced Research in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                  Total 0

Year 1/Second Semester

Course Code Course Title Credits          
370 602 Seminar in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                   Total 0

Year 2/First Semester

Course Code Course Title Credits            
370 603 Special Topics in Design Arts 6* (3-6-9)
370 621 Thesis (equivalent to) 9
                                                    Total 9

Remark * Compulsory but credits are not included

Year 2/Second Semester

Course Code Course Title Credits           
370 621 Thesis (equivalent to) 15
                                                    Total 15

Year 3/First Semester

Course Code Course Title Credits            
370 621 Thesis (equivalent to) 12
                                                    Total 12

Year 3/Second Semester

Course Code Course Title Credits         
370 621 Thesis (equivalent to) 12
                                                    Total 12

 

Plan 1.2 requires 72 thesis credits

Year 1/First Semester

Course Code Course Title Credits                                    
370 601 Advanced Research in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                    Total 0

Year 1/Second Semester

Course Code Course Title Credits                                   
370 602 Seminar in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                    Total 0

Year 2/First Semester

Course Code Course Title Credits                                       
370 603 Special Topics in Design Arts 6* (3-6-9)
370 622 Thesis (equivalent to) 9
                                                    Total 9

Remark * Compulsory but credits are not included

Year 2/Second Semester

Course Code Course Title Credits                                   
370 622 Thesis (equivalent to) 15
Total 15

Year 3/First Semester

Course Code Course Title Credits                                   
370 622 Thesis (equivalent to) 12
                                                    Total 12

Year 3/Second Semester

Course Code Course Title Credits                                        
370 622 Thesis (equivalent to) 12
Total 12

Year 4/First Semester

Course Code Course Title Credits                                  
370 622 Thesis (equivalent to) 12
Total 12

Year 4/Second Semester

Course Code Course Title Credits                                     
370 622 Thesis (equivalent to) 12
Total 12

Remark * Compulsory but credits are not included

 Course Descriptions

370 601 Advanced Research in Design Arts          3 (2-2-5)
Conditions: Students are evaluated as S or U
Principle of research methodology, process, format, case study, selected topic and workshop in advanced Design Arts research.
Field trip required.

370 602 Seminar in Design Arts          3 (2-2-5)
Conditions: Students are evaluated as S or U
Experience and knowledge enhancement of aesthetics, art history, contemporary design and design trend; research thesis proposal preparation, research execution by exchange of ideas.
Field trip required.

370 603 Special Topics in Design Arts          6 (3-6-9)
Conditions: Students are evaluated as S or U
Special design topics and workshops, academic and article writing, paper presentation, participation in Art & Design Aesthetics International Conference.
Field trip required.

370 621 Thesis          equivalent to 48 credits
Prerequisite: 370 601 Advanced Research in Design Arts
Research project dealing with problematic issues; challenges in Art and Design theory, knowledge, methodology and paradigm, professional practice; original pilot design work, theory and new knowledge in specific characteristics of Design Arts.
Field trip required.

370 622 Thesis          equivalent to 72 credits
Prerequisite: 370 601 Advanced Research in Design Arts
Research project dealing with problematic issues; challenges in Art and Design theory, knowledge, methodology and paradigm, professional practice; original pilot design work, theory and new knowledge in specific characteristics of Design Arts.
Field trip required.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร