สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา

 1. 1. Philosophy, Significance and Objectives of the Program

1.1    Philosophy

To educate scholars, designers, researchers, and professionals to create innovations and body of knowledge or new theories for Design Arts at an international level.

1.2    Significance

The Doctor of Philosophy Program in Design Arts is organized for the study of Art and Design, and to acknowledge people with expertise in Design Arts research and with creativity and a great aesthetic sense in both academic and professional areas. The Ph.D. students are expected to gain international recognition in diverse cultural atmospheres.

Students should be able to serve the growth of business organizations and fulfill Thailand’s National, Economic and Social Development Plan in human resources, making for an individual who is able to develop high capabilities. The Ph.D. program will provide the foundations for future growth of educational and business sectors, as well as serve the government’s policy of developing high quality citizens.  For the cooperation with other universities, the program is in the process of cooperating with Liaoning University, People Republic of China; University Teknologi MARA, Malaysia; and National Institute of Design (NID), India.

 

ความสำคัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย มีสุนทรียภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างกว้างขวาง หลากหลาย ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ และสื่อ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้องานวิจัย ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบ หรือในหัวข้อที่เป็นรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการศึกษาและภาคประกอบการ พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของภาครัฐฯ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างนักออกอบบ นักวิชาการด้านการออกแบบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์ทฤษฎีและผลงานศิลปะและการออกแบบขั้นสูง
 2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้เกิดบรรยากาศของการศึกษาวิจัย และค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่วงการวิชาชีพการออกแบบในประเทศไทยและในต่างประเทศ
 3. เพื่อผลิตนักออกแบบ นักวิชาการด้านการออกแบบที่รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของวงการการศึกษาและวงการวิชาชีพด้านการออกแบบไทยสู่สังคมฐานความรู้ในอนาคต

 

 

Program Specification (TQF 2)

Doctor of Philosophy Program in Design Arts

(International Program / Revised Program 2019)

 

Name of Institution                      Silpakorn University

Campus / Faculty / Department     Wang Tha Phra / Graduate School

 

SECTION 1: General Information

 

 1. 1. Number and Title of the Program

        1.1 Number of Program              25510 08110 9321

        1.2 Title of the Program

Thai         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

English      Doctor of Philosophy Program in Design Arts (International Program)

 

 1. 2. Name of Degree and Program

Full Title in Thai                       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)

Full Title in English                   Doctor of Philosophy (Design Arts)

Abbreviated Title in Thai           ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ)

Abbreviated Title in English        Ph.D. (Design Arts)

 

 1. 3. Major Subject

None

 

 1. 4. Required Credits

Plan 1.1     (Master’s degree applicants)         total equivalent of 48 credits

Plan 1.2     (Bachelor’s degree applicants)      total equivalent of 72 credits

 

 1. 5. Program Characteristics

5.1    Program Model  Doctor of Philosophy Program

Plan  1.1          Three-year program

Plan  1.2          Four-year program

5.2    Language        English

5.3    Admission       Thai and international students with a good command of English

5.4   Cooperation with other universities None

5.5   Degrees offered to the graduates Doctorate specific to one field only

 

 1. 7. Determination of Approving the Program

Academic year 2021

 

 

 

Qualifications of prospective students

2.2.1     Two alternative programs are offered as follow :

    Plan 1.1 Total equivalent of 48 thesis credits

 • Applicants are required to have a master’s degree in Arts or Design. If the applicant has a master’s degree in another field, the applicant ought to possess a distinguished portfolio of Art or Design work but final consideration is at the discretion of the Program Administrative Committee;

or

 • Have a nationally or internationally recognized portfolio of design work; or at least 20 years experience in design or in a related field. Final consideration is at the discretion of the Program Administrative Committee.

 

    Plan 1.2 Total equivalent of 72 thesis credits

 • Applicants are required to have a bachelor’s degree in Art or Design or in a related field granted with honors or with a GPA higher than 3.20; and
 • Have a nationally or internationally recognized portfolio of design work; or
 • Have at least nine years’ experience in Design or related field. Admission is subject to the Program Administrative Committee.

2.2.2   Applicants are required to pass one of the English standard tests:

         Applicants are required a minimum English scoring specified by the Committee of Higher Education; or in accordance to Silpakorn University criterion.

2.2.3   Applicants must possess all qualifications required by the Silpakorn University Regulations on Graduate Study, B.E. 2561, Item 6 (Appendix A) and/or which might be changed afterwards.

2.3    Problems that new students encounter when they start the program (predictions)

Some newcomers may lack knowledge in English and the necessary skills for successfully conducting research, developing theories and ideas, and bringing their specific interest to bear on research in art and design.

2.4    Strategies to solve problems in no. 2.3

The program includes courses to help new students develop the necessary English communication and academic writing skills for conducting research in the field of Design Arts. These courses are:

370 601 Advanced Research in Design Arts, which is a prerequisite for writing a thesis;

370 602 Seminar in Design Arts, in which, while developing their thesis, students share their findings and experience with instructors and experts; and

370 603 Special Topics in Design Arts, which offers a variety of activities to enhance students’ study and research skills.

 1. 3. Program and Lecturers

3.1    Program   

3.1.1   Total credits

Total credits required for a student to graduate depend on the plan. Two plans are offered.

Plan 1.1 : total equivalent of 48 credits

Plan 1.2 : total equivalent of 72 credits

3.1.2   Program structure

The Doctor of Philosophy Program in Design Arts of Silpakorn University offers two plans:

Plan 1.1 : total  equivalent of 48 credits

Thesis  (equivalent to)                                48       credits

Required courses (non-credit)                      12*     credits

Total equivalent                                       48      credits

Plan 1.2 : total  equivalent of 72 credits

Thesis  (equivalent to)                                72       credits

Required courses (non-credit)                      12*     credits

Total equivalent                                       72      credits

* Compulsory but credits are not included.

3.1.3 Courses

3.1.3.1 Course code Defined as a six-digit number and divided into 2 groups of 3 digits.

The first three digits 370 indicate Ph.D Program in Design Arts (International Program) Faculty of Decorative Arts

               The last three digits indicate the course code as follows:

                   The first digit          6 indicates the educational level

The second digit     0 indicates the required courses

2 indicates the thesis course

The last digit          indicates sequential courses

3.1.3.2     Calculation of Credit Points

Theoretical courses involving lectures or discussions of not less than 15 hours of per regular semester shall equal 1 credit.

Practical courses involving studio or laboratory work of not less than 45 hours of research per regular semester shall equal 1 credit.

Practical training, internship, or fieldwork not less than 45 hours of research per regular semester shall equal 1 credit.

Undertaking projects or other assigned academic tasks involving not less than 45 hours of research per regular semester shall equal 1 credit.

Independent study work involving not less than 45 hours of research per regular semester shall equal 1 credit.

Thesis work involving not less than 45 hours of research per regular semester shall equal 1 credit.

The number of credits for each course is calculated from the number of lecture hours (L), practical-work hours (P), and student’s external study hours per week (E), divided by 3 according to the following method:

In each course, calculation of credit points is performed by combining the number of lecture hours (L), practice hours (P) and independent study hours (I) and dividing by three as follows:

Credits = L + P + I                                                                                                                                                                             3

The credit indicated for each course is composed of four digital credits:

(1) The first number (in front of the brackets) is the number of credits.

(2) The second, the third and the fourth numbers (inside the brackets)                      represent

 1. a. the number of lecture hours/week
 2. b. the number of practice hours/week
 3. c. the number of independent study hours/week

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3 Courses

      Plan 1.1 (total equivalent to 48 credits)

 • Required courses (credits not included)

370 601         Advanced Research in Design Arts             3* (2-2-5)

370 602         Seminar in Design Arts                            3* (2-2-5)

 • 603 Special Topics in Design Arts                    6* (3-6-9)
 • Thesis (equivalent to)

370 621          Thesis                              equivalent to 48 credits

 

Plan 1.2 (total equivalent to 72 credits)

 • Required courses (credits not included)

370 601         Advanced Research in Design Arts             3* (2-2-5)

370 602         Seminar in Design Arts                            3* (2-2-5)

 • 603 Special Topics in Design Arts                    6* (3-6-9)

(2)  Thesis (equivalent to)

370 622          Thesis                             equivalent to 72 credits

 

      3.1.4   Study plan

Plan 1.1   requires 48 thesis credits

Year 1/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)            
370 601 Advanced Research in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                  Total 0

Year 1/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)            
370 602 Seminar in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                   Total 0

Year 2/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)            
370 603 Special Topics in Design Arts 6* (3-6-9)
370 621 Thesis (equivalent to) 9
                                                    Total 9

Remark * Compulsory but credits are not included

Year 2/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)            
370 621 Thesis (equivalent to) 15
                                                    Total 15

 

Year 3/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)            
370 621 Thesis (equivalent to) 12
                                                    Total 12

Year 3/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)            
370 621 Thesis (equivalent to) 12
                                                    Total 12

 

Plan 1.2 requires 72 thesis credits

Year 1/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                    
370 601 Advanced Research in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                    Total 0

Year 1/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                    
370 602 Seminar in Design Arts 3* (2-2-5)
                                                    Total 0

 

Year 2/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                        
370 603 Special Topics in Design Arts 6* (3-6-9)
370 622 Thesis (equivalent to) 9
                                                    Total 9

Remark * Compulsory but credits are not included

 

 

Year 2/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                     
370 622 Thesis (equivalent to) 15
Total 15

 

Year 3/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                      
370 622 Thesis (equivalent to) 12
                                                    Total 12

Year 3/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                       
370 622 Thesis (equivalent to) 12
Total 12

 

Year 4/First Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                   
370 622 Thesis (equivalent to) 12
Total 12

Year 4/Second Semester

Course Code Course Title Credits (L-P-I)                                      
370 622 Thesis (equivalent to) 12
Total 12

Remark * Compulsory but credits are not included

 

3.1.5     Course Descriptions

370 601       Advanced Research in Design Arts                         3 (2-2-5)

                 Conditions: Students are evaluated as S or U

Principle of research methodology, process, format, case study, selected topic and workshop in advanced Design Arts research.

Field trip required.

 

 

 

 

370 602       Seminar in Design Arts                                       3 (2-2-5)

                 Conditions: Students are evaluated as S or U

Experience and knowledge enhancement of aesthetics, art history, contemporary design and design trend; research thesis proposal preparation, research execution by exchange of ideas.

Field trip required.

370 603       Special Topics in Design Arts                                6 (3-6-9)

Conditions: Students are evaluated as S or U

Special design topics and workshops, academic and article writing, paper presentation, participation in Art & Design Aesthetics International Conference.

Field trip required.

370 621       Thesis                                        equivalent to 48 credits

Prerequisite: 370 601 Advanced Research in Design Arts

Research project dealing with problematic issues; challenges in Art and Design theory, knowledge, methodology and paradigm, professional practice; original pilot design work, theory and new knowledge in specific characteristics of Design Arts.

Field trip required.

370 622       Thesis                                         equivalent to 72 credits

Prerequisite: 370 601 Advanced Research in Design Arts

Research project dealing with problematic issues; challenges in Art and Design theory, knowledge, methodology and paradigm, professional practice; original pilot design work, theory and new knowledge in specific characteristics of Design Arts.

Field trip required.

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร