สาขาประยุกตศิลปศึกษา

ปรัชญา

สร้างสรรค์ศิลปะที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม บูรณาการความรู้ในวิชาการต่าง ๆ เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณธรรม

ความสำคัญ

ประยุกตศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ที่ให้สุนทรียะประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นองค์ความรู้ ที่สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชาติ หลักสูตรประยุกตศิลปศึกษา เน้นการศึกษาและสร้างสรรค์ ศิลปะที่สัมพันธ์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และยุคสมัย ให้ความสำคัญต่อองค์ความรู้จากศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะไทยและภูมิปัญญาไทย ที่นำมาพัฒนาให้เกิดแนวความคิดใหม่ สร้างนวัตกรรมแห่งศิลปะร่วมสมัย สามารถ ผลิตผลงานทั้งเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในงานศิลปะและออกแบบ ตลอดจนผลิตภันฑ์ สินค้าที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจกับประเทศอื่นได้ นำเงินตรากลับเข้าสู่ประเทศ เสริมสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ ของชาติให้เจริญมั่นคง

วัตถุประสงค์

 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ ทั้งทางกายและจิตใจ
 2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 3. สร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. จิตรกร
 2. ประติมากร
 3. ศิลปินภาพพิมพ์
 4. ศิลปินศิลปะไทยประยุกต์
 5. ศิลปินสิ่งทอ
 6. ศิลปินทัศนศิลป์
 7. นักออกแบบ
 8. ช่างศิลป์
 9. นักวาดภาพประกอบ
 10. ผู้สอนศิลปะ
 11. นักวิชาการศิลปะ
 12. นักวิจารณ์ศิลปะ
 13. ภัณฑารักษ์
 14. ที่ปรึกษาทางศิลปะและการออกแบบประยุกตศิลป์
 15. ผู้ออกแบบและจัดการนิทรรศการศิลปะ
 16. อาชีพอิสระ

ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 98 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 62 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก* ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
080 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4)
360 104 วาดเส้น 2 3(1-4-4)
360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2 3(1-4-4)
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
360 101 กายวิภาคคนและสัตว์ 2(1-3-2)
รวม 20

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 3
364 102 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-3-2)
364 103 วาดเส้นประยุกต์ 1 2(1-3-2)
364 104 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 2(2-0-4)
364 105 ประยุกตศิลป์สมัยนิยม 2(2-0-4)
วิชาบังคับเลือก 5
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
360 113 การออกแบบและสร้างสรรค์ในโลกตะวันออก 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 3
364 106 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-3-2)
364 107 วาดเส้นประยุกต์ 2 2(1-3-2)
364 108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4)
364 109 ศิลปะพื้นบ้านไทย 2(2-0-4)
364 110 หัตถกรรมร่วมสมัย 2(1-3-2)
วิชาบังคับเลือก 5
รวม 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
องค์ประกอบศิลป์ 3
364 201 สุนทรียศาสตร์ 5(2-6-7)
364 202 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักออกแบบ 5(2-0-4)
364 203 ประยุกต์ศิลป์ในพื้นที่เฉพาะกรณี 2(1-3-2)
364 204 วิชาบังคับเลือก 2(2-0-4)
วิชาเลือก 4
วิชาเลือกเสรี 2
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
364 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2* ไม่น้อยกว่า 180 ชม.)

หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
364 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์ 5(2-6-7)
364 206 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-4)
364 207 คอมพิวเตอร์สำหรับนักออกแบบ 2(1-3-2)
364 208 ภาษาอังกฤษในงานออกแบบ 1 2(2-0-4)
วิชาเลือก 4
วิชาเลือกเสรี 2
รวม 17

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
364 210 ภาษาอังกฤษในงานออกแบบ 2 2(2-0-4)
364 211 วิธีวิจัย 2(2-0-4)
364 212 การนำเสนอประยุกต์ศิลป์ 2(1-3-2)
364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์ 6(2-6-10)
รวม 12

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
364 214 ศิลปนิพนธ์ 10(0-20-10)
รวม 10

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร