สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

ปรัชญา

สร้างสรรค์ศิลปะที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม บูรณาการความรู้ในวิชาการต่าง ๆ เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณธรรม

ความสำคัญ

ประยุกตศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ที่ให้สุนทรียะประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นองค์ความรู้ ที่สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชาติ หลักสูตรประยุกตศิลปศึกษา เน้นการศึกษาและสร้างสรรค์ ศิลปะที่สัมพันธ์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และยุคสมัย ให้ความสำคัญต่อองค์ความรู้จากศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะไทยและภูมิปัญญาไทย ที่นำมาพัฒนาให้เกิดแนวความคิดใหม่ สร้างนวัตกรรมแห่งศิลปะร่วมสมัย สามารถ ผลิตผลงานทั้งเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในงานศิลปะและออกแบบ ตลอดจนผลิตภันฑ์ สินค้าที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจกับประเทศอื่นได้ นำเงินตรากลับเข้าสู่ประเทศ เสริมสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ ของชาติให้เจริญมั่นคง

วัตถุประสงค์

 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ ทั้งทางกายและจิตใจ
 2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 3. สร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. จิตรกร
 2. ประติมากร
 3. ศิลปินภาพพิมพ์
 4. ศิลปินศิลปะไทยประยุกต์
 5. ศิลปินสิ่งทอ
 6. ศิลปินทัศนศิลป์
 7. นักออกแบบ
 8. ช่างศิลป์
 9. นักวาดภาพประกอบ
 10. ผู้สอนศิลปะ
 11. นักวิชาการศิลปะ
 12. นักวิจารณ์ศิลปะ
 13. ภัณฑารักษ์
 14. ที่ปรึกษาทางศิลปะและการออกแบบประยุกตศิลป์
 15. ผู้ออกแบบและจัดการนิทรรศการศิลปะ
 16. อาชีพอิสระ

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download (PDF, 304KB)

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 438KB)

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร