สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปรัชญา

 • เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

ความสำคัญ

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นหลักสูตรซึ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านการคิด วิเคราะห์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้ากับหลักการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อสร้างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เติบโต ควบคู่กับการปลูกฝังจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 • PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 • PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 • PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 • PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 • PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต
 • PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้
 • PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 • PLO10 บอกเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ มาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
 • PLO11 อธิบายทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีในการสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบ
 • PLO12 ปฏิบัติงานศิลปะและงานออกแบบตามทฤษฎี หลักการ และหลักปฏิบัติได้
 • PLO13 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 • PLO14 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบได้ด้วยตนเอง
 • PLO15 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะและการออกแบบกับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
 • PLO16 สามารถค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาด้านศิลปะและการออกแบบอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
 • PLO17 มีทักษะการนำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์
 • PLO18 ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการสร้างสรรค์งานออกแบบนิเทศศิลป์ได้
 • PLO19 วัดประสิทธิภาพผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ได้ด้วยตนเอง
 • PLO20 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบกราฟิก
 • ผู้กำกับศิลป์ในงานโฆษณา ภาพยนตร์และแอนิเมชั่น
 • ผู้กำกับภาพยนตร์และอนิเมชั่น
 • นักสร้างเทคนิคพิเศษทางวิดีโอและภาพยนตร์
 • นักวาดภาพประกอบ และนักเขียนการ์ตูน
 • นักถ่ายภาพ นักตกแต่งภาพ
 • นักออกแบบงานดิสเพลย์และงานจัดแสดงต่าง ๆ
 • ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 • นักเขียนข้อความโฆษณาและนักเขียนบท

 

รหัสหลักสูตร 2550 00811 05641

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็มภาษาไทย: ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts (Visual Communication Design)
 • ชื่อย่อภาษาไทย: ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Visual Communication Design)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 397KB)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Download (PDF, 281KB)

 

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะทางศิลปะและการออกแบบ
 • ทักษะการแก้ปัญหา
 • ลักษณะเฉพาะตนที่มีความโดดเด่น
 • ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

* ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มสะสมผลงาน

การรับสมัคร

 • รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ติดตามรายละเอียดการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/

ค่าใช้จ่าย

 • 176,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร