สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปรัชญา

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นหลักสูตรซึ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านการคิด วิเคราะห์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้ากับหลักการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อสร้างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เติบโต ควบคู่กับการปลูกฝังจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศิลปวัฒนธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบกราฟิก
 2. ผู้กำกับศิลป์ในงานโฆษณา ภาพยนตร์และแอนิเมชั่น
 3. ผู้กำกับภาพยนตร์และอนิเมชั่น
 4. นักสร้างเทคนิคพิเศษทางวิดีโอและภาพยนตร์
 5. นักวาดภาพประกอบ และนักเขียนการ์ตูน
 6. นักถ่ายภาพ นักตกแต่งภาพ
 7. นักออกแบบงานดิสเพลย์และงานจัดแสดงต่าง ๆ
 8. ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 9. นักเขียนข้อความโฆษณาและนักเขียนบท

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Download (PDF, 281KB)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 397KB)

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร