สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปรัชญา

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นหลักสูตรซึ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านการคิด วิเคราะห์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้ากับหลักการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อสร้างผลงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เติบโต ควบคู่กับการปลูกฝังจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศิลปวัฒนธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบกราฟิก
 2. ผู้กำกับศิลป์ในงานโฆษณา ภาพยนตร์และแอนิเมชั่น
 3. ผู้กำกับภาพยนตร์และอนิเมชั่น
 4. นักสร้างเทคนิคพิเศษทางวิดีโอและภาพยนตร์
 5. นักวาดภาพประกอบ และนักเขียนการ์ตูน
 6. นักถ่ายภาพ นักตกแต่งภาพ
 7. นักออกแบบงานดิสเพลย์และงานจัดแสดงต่าง ๆ
 8. ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 9. นักเขียนข้อความโฆษณาและนักเขียนบท

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 98 หน่วยกิต
– วิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ จำนวน 62 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก* ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
360 111 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
 360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2)
360 103 วาดเส้น 1 2(1-3-2)
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1 2(1-3-2)
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
 360 102  การออกแบบ 2 3(1-4-4)
 360 104  วาดเส้น 2 3(1-4-4)
 360 106  ศิลปะปฏิบัติ 2 3(1-4-4)
 360 108  ศิลปะไทยปริทัศน์ 3(1-4-4)
 362 101  การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 3(2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
วิชาบังคับเลือก 6
362 102 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2 3(2-2-5)
362 104 การใช้สี 3(2-2-5)
 362 105 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(1-4-4)
 362 106 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ 3(2-2-5)
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 360 113 การออกแบบและสร้างสรรค์ในโลกตะวันออก 3(3-0-6)
 362 103 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 3(2-2-5)
 362 107 ประวัติศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์ 2(2-0-4)
 362 108 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(1-4-4)
 362 109 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร 3(2-2-5)
 362 110 ภาพประกอบ 3(2-2-5)
 362 111 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
รวม 19

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
 362 201 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4 4(2-4-6)
362 203 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์1 2(2-0-4)
362 204 การใช้แสงและเสียง 2(2-0-4)
วิชาเลือก 6
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
 362 202  การออกแบบนิเทศศิลป์ 5  4(2-4-6)
 362 205  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6)
 วิชาเลือก  6
วิชาเลือกเสรี  3
รวม 21

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา        วิชา                                                      หน่วยกิต
 362 207 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2*(ไม่น้อยกว่า 180 ชม.)

หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
362 206 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
362 208 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ 3(1-4-6)
วิชาเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 6
รวม 21

ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
362 209 ศิลปนิพนธ์ 10(0-20-10)
รวม 21
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร