การประกันคุณภาพปี 2557

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ข้อมูลระดับคณะวิชา

การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา

Download (PDF, 107KB)

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 99KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 236KB)

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

Download (PDF, 3.24MB)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 637KB)

 


ข้อมูลระดับหลักสูตร

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 142KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 581KB)

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร