การประกันคุณภาพปี 2563

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลระดับคณะวิชา

– กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
– รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report)

ข้อมูลระดับหลักสูตร

– กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ สป.อว.
– กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (เกณฑ์ สป.อว.)

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบภายใน
– ออกแบบนิเทศศิลป์
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ประยุกตศิลปศึกษา
– เครื่องเคลือบดินเผา
– ออกแบบเครื่องประดับ
– การออกแบบเครื่องแต่งกาย

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ออกแบบเครื่องประดับ
– ศิลปะการออกแบบ

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
– การออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบ (นานาชาติ)
– ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA)

รายงานผลการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ออกแบบเครื่องประดับ
– ศิลปะการออกแบบ

รายงานผลการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
– ศิลปะการออกแบบ (นานาชาติ)
– ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร